Challenges of Global Poverty

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentane ei betre forståing av korleis dei fattige i verda lever og utforske korleis vi kan forbetre kåra deira.

Dei sentrale tema som vert tekne opp er:

 • Fattigdommens art og fordeling på tvers av land og regioner.
 • Årsakene til vedvarande fattigdom.
 • Framgangen på tusenårserklæringa om "å gjere fattigdom til ein ting frå fortida".
 • Om kampen mot fattigdom bør overlatas til dei frie marketskreftane
 • Empirisk evaluering av kva slags politikk som verkar.
 • Institusjonsbygginga si rolle i kampen mot fattigdom.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar 

Studenten

 • har brei kunnskap om fattigdom
 • har ei overordna forståing av teoriar om årsaker til vedvarande fattigdom, som for eksempel:

- fattigdomsfella

- korleis fråvær av ein marknad for kreditt, forsikring og sparing fører til manglande investeringar

- korleis svake institusjonar fører til ineffektiv politikk

 • kan gjere greie for grunnleggjande moderne metodar for evaluering av politiske tiltak mot fattigdom.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan berekna numerisk og framstille grafisk ulike mål på fattigdom, ulikhet og menneskeleg utvikling
 • kan forklare ulike fattigdomsrelaterte utfall ved hjelp av gjennomgåtte modellar

Generell kompetanse

Studenten kan forstå og kritisk vurdere relevant faglitteratur

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Lectures and seminars
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei obligatorisk innlevering som må vere godkjend for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
 A-F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.