Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Formålet med emnet er å gi ei innføring i sentrale bedriftsøkonomiske omgrep og analyseverktøy. Del 1 av emnet gir ei innføring i finans- og driftsrekneskap, samt budsjettering-, likviditet- og kontrollsystem. Del 2 av emnet gir ei innføring i ulike teoretiske og empiriske metodar for optimal bedriftsåtferd, inkludert grunnleggjande finansiell økonomi, strategi, marknadsføring, og økonomisk styring. Del 1 blir forelese på norsk, og del 2 blir forelese på engelsk.

Innhald:

Bedriftsøkonomi handlar om korleis bedrifta koordinerer bruk av knappe ressursar for å oppnå høgast mogeleg verdiskaping. Bedriftsøkonomi omfattar blant anna finansiell økonomi, marknadsføring, rekneskap og revisjon, strategi, og økonomisk styring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • Har forståing for sentrale omgrep innan bedriftsøkonomi.
 • Har grunnleggjande kjennskap til rekneskap- og skattereglar i Noreg, inkludert NRS (Norsk Rekneskapsstandard) og IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • Forstår grunnleggjande føresetnader og svakheiter ved tradisjonell kalkulasjon.
 • Har innsikt i optimalt design av internpriser
 • Har kjennskap til verdsetjingsmetodar innan finans
 • Har kjennskap til korleis finansiering og kapitalstruktur påverkar lønsemda til bedrifter
 • Forstår metodar for å evaluere effekten av rekneskapsframlegging på aksjepris.
 • Har kjennskap til korleis bransjefaktorar og konkurransefortrinn driv skilnader i lønsemd mellom ulike bedrifter
 • Har kjennskap til skilnaden mellom mellombels og varige konkurransefortrinn
 • Har kjennskap til korleis bedrifter utviklar varige konkurransefortrinn
 • Har kjennskap til grunnleggjande marknadsføring, inkludert posisjonering og marknadssegmentering, samt korleis etterspørselselastisitet, komplement og substitutt påverkar optimal bedriftsåtferd
 • Har kjennskap til metodar og teoriar for økonomisk styring (management control)
 • Har kjennskap til optimeringsteknikkar for produksjon- og logistikksystem.

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan utføre enkle bedriftsøkonomiske analysar
 • Kan tolke sentrale storleikar i finans- og driftsrekneskapen
 • Kan utarbeide og tolke ulike internrekneskap
 • Kan estimere parametrar som inngår i internrekneskap
 • Kan evaluere lønsemda av investeringar
 • Kan evaluere korleis komplement og substitutt påverkar lønsemda til bedrifta
 • Kan evaluere korleis flaskehalsar påverkar høvet til produksjon
 • Kan utføre enkle analysar av marknadssegmentering og posisjonering
 • Kan rekne ut optimale internprisar for ein gitt kostnadsstruktur
 • Har trening i å utvikle strategi for enskildbedrifter, samt å uttrykke seg skriftleg om denne strategien

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, ujamnt
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Emnet består av ca. 30 timar forelesingar, 4 timar med oppgåveseminar, og 1-2 timar gjesteforelesing frå næringslivet. For å maksimere læringsutbytte, tilrår vi at studentane følgjer (og deltar aktivt i) alle oppsette forelesingar og oppgåveseminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei skriftleg innlevering (ITØK: 3 innleveringar). Det blir oppfordra til arbeid i gruppe, men kvar student må levere eit individuelt svar. Oppgåvene blir vurdert til godkjent/ikkje godkjent.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
 • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
 • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
 • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.

  Programansvarleg
  Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for økonomi har det administrative ansvaret for emnet.