Lydar og strukturar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har to modular og er ein introduksjon til engelsk fonetikk/fonologi og grammatikk. Det gir kjennskap til lydsystemet og språkstrukturen til engelsk, og utviklar studentane sine språkanalytiske ferdigheiter.

Emnet kombinerer teori og praktiske øvingar for å gi studentane ei brei forståing av innhaldet.

Fontikk/fonologi-modulen tek for seg skildring og klassifisering av lydsegment, analyse av grunleggjande fonetiske prosessar, samt hovudprinsippa i engelsk intonasjon.

Grammatikkmodulen tek for seg analyse av leksikalske kategoriar, syntaktiske einingar på ulike nivå (t.d. ord, frasar, setningar), tilhøvet mellom form, meining og funksjon, samt lingvistisk terminologi.

Læringsutbyte

Ved avslutta emne har studentane følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse. Desse vert oppnådd ved sjølvstendig arbeid med pensum, førebuing til forelesingar og seminar, og gjennomføring av obligatoriske aktivitetar som er spesifiserte under «Obligatorisk undervisningsaktivitet»:

Kunnskapar

Studentane

 • har kjennskap til grunnleggjande termar og omgrep innan syntaks, morfologi, fonetikk og fonologi
 • har kjennskap til grunnleggjande analysemetodar innan syntaks, morfologi, fonetikk og fonologi
 • har kunnskap om sentrale aspekt ved engelsk ord- og setningsstruktur
 • har kunnskap om lydsegment, intonasjonsmønster og fonetiske prosessar i standard britisk og amerikansk engelsk

Ferdigheiter

Studentane kan

 • analysere, skildre og forklare grunnleggjande tema i grammatikk og fonetikk/fonologi med eit presist omgrepsapparat
 • bruke språkdata til å diskutere og kontekstualisere syntaktiske og morologiske strukturar og fenomen
 • bruke språkleg materiale til å diskutere og forklare fonetiske og fonologiske omgrep, og bruke korrekte symbol til å transkribere engelsk uttale og intonasjon
 • bruke forskingsferdigheiter til å løyse problem

Generell kompetanse

Studentane kan

 • tenke og resonnere analytisk kring tema innan engelsk lingvistikk
 • uttrykkje seg på korrekt akademisk engelsk i skildring av engelsk språkstruktur og språkbruk
 • arbeide sjølvstendig, planleggje eige arbeid, nå mål og halde tidsfristar
 • vise samarbeidsevner - kunne diskutere kritisk og konstruktivt som del av ei gruppe
 • vise ferdigheiter i skriftleg kommunikasjon - kunne skrive klårt og effektivt på engelsk og tilpasse skrivestilen til innhald, kontekst, tema og formål
 • vise ferdigheiter i munnleg kommunikasjon - kunne kommunisere klårt og effektivt på munnleg engelsk, forklare idear til andre og argumentere for eige synspunkt
 • vidareutvikle sine kunnskapar gjennom vidare studium av engelsk lingvistikk

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, men sjå «Tilrådde forkunnskapar».
Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages

Ein vil sterkt rå til at studentane har teke emnet EXFAC00SK Språkkunnskap før dei byrjar på engelskstudiet.

Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir studiepoengutteljinga for ENG110 redusert om emnet blir kombinert med ENG114 (10 poeng), ENG115 (5 poeng), ENG101 (15 poeng), ENG111 (15 poeng) eller ENG112 (15 poeng).
Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

For exchange students:

Applicants have to document English language proficiency to access the course. Student should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminar (opp til 60 timar), øvingar, diskusjonar og oppåver (sjå «Obligatorisk undervisningsaktivitet»).

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne ta eksamen må studentane ha gjennomført og bestått ti obligatoriske aktivitetar, fem i kvar modul. Desse kan vere skriftlege oppgåver, fleirvalsoppgåver eller gruppepresentasjonar.

Detaljert informasjon om aktivitetane og prosedyrar/fristar for innlevering vert kunngjort på Mitt UiB.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestera.

Vurderingsformer

Eksamen er ein fem timars skoleeksamen i Inspera. Dei to modulane er vekta likt. For å bestå eksamen må begge modulane vere beståtte.

Studentar som ikkje har oppfylt dei obligatoriske krava (sjå «Obligatorisk undervisningsaktivitet») misser retten til å ta eksamen.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgjande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste
Pensum omfattar ulike tekstar som er relevante i studiet av lydsystemet og språkstrukturen til engelsk. Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret
Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for engelsk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.