Masteroppgåve i kommunal leiing

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masteroppgåve i kommunal leiing representerer eit sjølvstendig arbeid der studenten skal bruke kunnskap og ferdigheitar til å analysere og reflektere over ei avgrensa problemstilling innan kommunal leiing, gjerne relevant for eiga jobbrolle eller verksemd. Føremålet med masteroppgåva er å fordjupe seg i eit tema og utføre eit sjølvstendig forskingsarbeid. Oppgåva skal gje trening i å formulere ei problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av forskingslitteratur og teori, og dessutan analyse og tolking av eigne data. Gjennom oppgåva skal studenten vise god forståing for forskingsdesign og val av metode.

Temaet og problemstillinga skal vere relevant i tilhøve til studieprogrammet si målsetning og innhald. Tema vil normalt liggje innan felta 1) rettsleg, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale leiarar, 2) rolleforståing for kommunale leiarar, eller 3) operativ teamleiing i kriser. Oppgåva kan vere enten empirisk eller teoretisk orientert. Empirisk orienterte oppgåver kan nytte enten kvalitative eller kvantitative metodar.

Oppgåva kan skrivast individuelt eller i grupper på to personar. Arbeidsmengde og omfang skal stå i høve til kor mange personar som er involverte.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskapar

Kandidaten kan

 • analysere avanserte problemstillingar innan ein avgrensa del av det faglege innhaldet i dei andre emna som inngår i studieprogrammet
 • gjere greie for litteratur, omgrep og teori som er relevante for tematikken til oppgåva, og vurdere relevansen av metode for datainnsamling
 • diskutere spørsmål innan temaet for masteroppgåva på ein vitskapleg måte

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • formulere ein presis og forskbar problemstilling
 • utarbeide eigne planar for forsking på eit vitskapleg nivå
 • gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • bruke relevante metodar på en sjølvstendig måte
 • samle, systematisere, analysere, tolke og presentere kunnskap på ein nøyaktig og oversiktleg måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • reflektere over styrkar og veikskapar knytte til datainnsamling og forskingsmetodar
 • reflektere over forskingsetiske spørsmål
 • reflektere over vitskapelegheit i tilhøve til kommunal leiing og eigne røynsler

Studiepoeng, omfang

30 stp.

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå, EVU-emne

Undervisningssemester

Oppstart haust og innlevering vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar

Studentane må ha gjennomført dei tre andre emna som inngår i masterprogrammet:

Tilrådde forkunnskapar
Ikkje relevant.
Studiepoengsreduksjon
Ingen overlapp.
Krav til studierett
Opptak til EXECUTIVE670 Masteroppgåve i kommunal leiing.
Arbeids- og undervisningsformer
Masteroppgåva i kommunal leiing byggjer på dei tre andre emna som inngår i masterprogrammet: Rettsleg, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale leiarar (EXECUTIVE660), Rolleforståing for kommunale leiarar (EXECUTIVE662) og Operativ teamleiing i kriser (EXECUTIVE663). Studentane skal så skriva ei masteroppgåve innan eit av desse tre områda. Undervisinga knytt til masteroppgåve vil bli gitt i form av tre samlingar, i tillegg til individuell rettleiing. Den første samlinga består av heildagsundervising innanfor forskingsdesign og metode. De to neste samlingane er rettleiingsseminar der studentane skal presentere arbeidet med masteroppgåva, presentere forberedte kommentarar til andre studentar, og diskutere presentasjonane i grupper. Seminara vil vere moderert av ein eller fleire fagpersonar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er obligatorisk oppmøte på undervisingssamlingane. Det er eit obligatorisk arbeidskrav å presentere arbeidet med masteroppgåva og presentere forberedte kommentarar til andre studentar. Utrekning av deltaking blir gjort som fastsett i «Retningslinjer for utrekning av obligatorisk deltaking» ved Det juridiske fakultet (https://www.uib.no/jur/23645/retningslinjer-utrekning-av-obligatorisk-deltaking).
Vurderingsformer
I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: Masteroppgåve med påfølgjande munnleg eksamen. Studenten skal presentere masteroppgåva for sensurkomiteen før utspørjinga som vert gjort av komiteen. Presentasjonen til studenten kan korrigere den endelege karakteren.
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
I tråd med retningslinjer for evaluering av emne ved Det juridiske fakultet.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant.
Programansvarleg
Studieutvalet ved Det juridiske fakultet har det administrative ansvaret for studieprogrammet. Eit programstyre, der representantar for samarbeidsmiljøa er med, har ansvar for å drive programmet, i tråd med retningslinjene for utarbeiding og drift av tverrfakultære program i UiB sitt kvalitetssystem for utdanning.
Emneansvarleg
Førsteamanuensis Roald Hopsnes (Roald.Hopnes@uib.no)
Administrativt ansvarleg
Studieseksjonen ved Det juridiske fakultet