Farmasøytisk forskingsmetodikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet er sett saman av to delar:

Spektroskopi, 2 sp
Biokjemisk metodikk, 1 sp

Spektroskopi:
Denne delen femner om analyse av organiske forbindelsar ved hjelp av spektroskopiske metodar. Infrarød (IR) og ultrafiolett (UV) spektroskopi vil verte gjennomgått, medan hovudfokus er retta mot kjernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR) og massespektrometri (MS). Ved hjelp av informasjon frå IR, UV, MS og NMR spektra skal studentane læra å identifisera ukjente forbindelsar. Aktuelle farmasøytiske problemstillingar vil bli gjennomgått.

Biokjemisk metodikk:
Biokjemisk metodikk tek opp teorien bak og praktisk gjennomføring av ein del grunnleggjande teknikkar i molekylærbiologi og biokjemi. Hovudfokus er lagt på reinsing av plasmider, transformering av desse i kompetente bakteriar, PCR, bruk av restriksjonsenzym, SDS-PAGE og western/spott blotting (gjenkjenning av native protein med antistoff). Emnet tar også for seg korleis man kan designe «drugs» mot spesielle proteiner; i dette tilfelle Annexin A2 som er involvert i celletransformering i mange krefttypar, metastasering og utvikling av resistens mot kjemoterapi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Spektroskopi:

Kunnskapar

Studenten kan

 • tolke spektroskopiske data fra IR, UV/synlig, NMR og MS enkeltvis og kombinert.

Ferdigheter

Studenten beherskar å

 • bestemme strukturen til enkle orga-niske forbindelsar ved hjelp av IR, UV/synlig, NMR og MS

Biokjemisk metodikk

Kunnskap:

Studenten kan

 • Meistre basiskunnskap for dei praktiske metodane som vert nytta i laboratoriekurset, slik som vekst og induksjon av bakterier, PCR, bruk av restriksjonsenzymer, lage og benytte agarosegeler, uttrykke og reinse rekombinante proteiner samt karakterisere disse ved hjelp av SDS-PAGE og spott blott.
 • Forstå bruken av programvare for å analysere 3D struktur av proteiner.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • Meistre enkle kloningar, PCR-teknikken, uttrykke rekombinante protein i bakteriar og kunne bruke SDS-gelelektroforese og Western/spot blot teknikken.
 • Analysere proteina i deira 3D struktur.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • Setje seg inn i og meistre vanlege molekylærbiologiske teknikkar og kunne utføre liknande eksperiment.

Undervisningssemester

Vår
Tilrådde forkunnskapar
Arbeids- og undervisningsformer
Biokjemisk metodikk:
Kurset består av en full vekes kurs på laboratoriet (ca 40-45 timer) + 2 halve dagar uka etter og inkluderer fleire forelesingar om spesifikke teknikkar som er brukt i kurset og en diskusjon av oppnådde resultantar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk oppmøte og bestått kurs i biokjemisk metodikk. Kurset må være bestått for å kunne ta eksamen i spektroskopi. Obligatorisk aktivitetar er gyldige i 5 påfølgande semester.
Vurderingsformer

Spektroskopi: Skriftleg eksamen (2.5 timar). Total tid, inkludert å lasta opp filar.

Tillatt hjelpemiddel på eksamen: Læreboken (Williams and Fleming: Spectroscopic methods in organic chemistry 6th Edition.). Det er ikke tillatt med notater i læreboken som benyttes på eksamen. Understrekning/markering av tekst, figurer og tabeller i læreboken er tillatt.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F nytta.

Hjelpemiddel til eksamen
 • Læreboken: Tittel: Spectroscopic Methods in Organic Chemistry Forfatter: Fleming, Ian
 • Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i UiB sine reglar
 • Molekylbyggesett
 • Institutt
  Klinisk institutt 2: studie@kliniskmedisin.uib.no