Metodebruk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette kurset vil hjelpe studentane til å tileigne seg og utvikle kunnskap og dugleikar som trengs for å utføre forskning på masternivå i filosofi, med fokus på masteroppgava. Studentane vil bli gitt rettleiing og instruksjon i filosofisk metodikk, val av oppgåvetema, bruk av nettbaserte databasar og bibliotekressursar, samt akademisk skriving.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • Kjennskap til metoder som brukes for forsknig i filosofi
  • Forståing av korleis du kan gi eit originalt bidrag til filosofisk vitenskap
  • Kunnskap om nettbaserte databaser og bibliotekressurser relevante for forskning innen filosofi

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • Formulere gode forskingsspørsmål innan filosofi
  • Identifisere måter å bidra til filosofisk vitenskap om prospektive forskningstema
  • Finne relevant og oppdatert litteratur innan filosofi om prospektive forskningstema

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten vere kompetent til å

  • Føreta forsking i filosofi
  • Utvikle ei skisse til eit forskingsprosjekt

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
FIL321 overlappar 5 SP med FIL304 (Plan for Master Thesis in Philosophy), 5 SP med FIL312 () og 5 SP med FIL342.
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å fullføre kurset må studentane:

  • Delta på minst 70 % av seminara
  • Få godkjent minst 4 skriftlige oppgåver (rundt 500 ord kvar, fristar fastsatt av faglærar).

Godkjenning av obligatoriske krav gjeld i tre semestre, inkludert det semesteret godkjenningen er gitt.

Vurderingsformer
Mappevurdering med minst 4 skriftlege arbeid (2000 - 3000 ord totalt)
Karakterskala
Bestått / ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Kvart semester emnet har undervisning
Programansvarleg
Utvalg for fagstudie i filosofi
Emneansvarleg
Department of Philosophy
Administrativt ansvarleg
Department of Philosophy