Prosjektskisse og metodebruk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene ei innføring i ferdigheter og oversikt over kunnskap dei treng for å arbeide med masteroppgåva, så som bruk av biblioteksressursar, siteringsteknikk og kjeldebruk. Det skal òg gi kunnskap om kva ei prosjektskildring skal innehalde.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • Kjennskap til metodar som brukt i forsking innen filosofi
 • Forståing av korleis ein kan gi eit originalt bidrag til filosofisk vitenskap
 • Kunnskap om nettbaserte databaser og bibliotekressurser som er relevante for forsking innan filosofi
 • Kjennskap til dei grunnleggjande komponentane i et forskningsprosjektforslag i filosofi

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Formulere gode forskingsspørsmål innan filosofi
 • Identifisere måtar å bidra til filosofisk vitenskap om prospektive forskningstema
 • Finne relevant og oppdatert litteratur innan filosofi om prospektive forskningstema
 • Utvikle eit forskingsprosjektforslag
 • Lage ein plan for gjennomføring av det føreslåtte prosjektet

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • Føreta forsking i filosofi
 • Skrive ei masteroppgåve i filosofi

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
FIL342 overlappar 10 SP med FIL304 (Plan for Master Thesis in Philosophy), 5 SP med FIL312 (), 5 SP med FIL321 og 5 SP med FIL322.
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga har form av førelesingar og seminar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å fullføre kurset må studentane:

 • Delta på minst 70 % av seminara
 • Få godkjent minst 5 skriftlige oppgåver (rundt 500 ord kvar, fristar fastsatt av faglærar).
 • Munnleg presentasjon av deira prosjektforslaget (tid og stad fastsatt av faglærar)
 • Levere inn eit utkast til deira prosjektforslaget minst 2 virkedager før seminaret der dei skal halde presentasjon
 • Levere inn utfylt og signert rettleiingkontrakt innan slutten av semesteret

Godkjenning av obligatoriske krav gjeld i tre semestre, inkludert det semesteret godkjenningen er gitt.

Vurderingsformer

Sluttvurdering for emnet vil vere basert på prosjektforslaget for masteroppgåva, som skal innehalde:

 • En skildring av den føreslåtte masteroppgåva (2000-3000 ord, ikke inkludert sitat og referanser). Tema for prosjektet skal godkjennast av faglærar
 • En kommentert bibliografi med minst 10 vitskapelege kilder som er relevante for det foreslåtte emnet for masteroppgåva (minimum 500 ord)
 • Ein framdriftsplan for den færeslåtte masteroppgåva

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Karakterskala
Bestått / Ikkje bestått.
Vurderingssemester

Haust.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Utvalg for fagstudie i filosofi
Emneansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium