Masteremne i moralfilosofi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane kjennskap til nokre av dei viktigaste spørsmåla og problemstillingane som det blir arbeida med innanfor moderne etikk. Nokre døme på tema som blir handsama er: rettferd, velferd, kva moralen krev, kva slags verdi livet har, moralsk plikt og rett, og moralske ideal. I tillegg vil emnet ta opp anvendte problemstillingar knyttet til liv og død, miljø, og globale etiske utfordringar. Emnet skal vidare gi studentane høve til fordjuping i eit utval av aktuelle tema innanfor moderne etikk.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

 • inngåande kjennskap til nokre sentrale tema innanfor moderne moralfilosofi.
 • innsikt i ulike filosofiske teoriar om grunnlaget for etiske vurderingar.
 • innsikt i korleis ulike moralfilosofiske standpunkt kan vere relevante for kva konklusjonar ein trekk i konkrete moralske/politiske spørsmål.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • identifisere sterke og svake sider ved ulike moralfilosofiske teoriar og posisjonar.
 • identifisere og ta stilling til relevante etiske omsyn og argument i etiske diskusjonar.
 • arbeide sjølvstendig med moralfilosofiske spørsmål og problemstillingar.

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

 • å lese moralfilosofiske artiklar og bøker på eit relativt høgt fagleg nivå
 • å skrive en faglig artikkel som omhandler et tema innenfor etikk eller moralfilosofi
 • vidare studiar i etikk og praktisk filosofi, t.d. på PhD-nivå

Emnet kan også vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
FIL328 overlappar 10 studiepoeng med FIL228
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil bruke ca. 20 timer i klassen i løpet av semesteret, og ca. 10 timer per uke utenom klassen med emnerelaterte oppgaver. Klassetiden vil innebære forelesninger eller presentasjoner av faglærar, diskusjoner og gruppearbeid.

Studentene vil få veiledning av semesteroppgaven. I løpet av semesteret vil det være ulike muligheter for studentene til å få tilbakemelding på mindre oppgaver fra instruktør og/eller peers.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

 • Innlevering av utkast til rettleia oppgåve før rettleiing.
 • Rettleiing av semesteroppgåve.
 • Studentene må fullføre minst 7 oppgaver (rundt 500 ord hver). Frister settes av instituttet.
Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.