Moralfilosofi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane kjennskap til nokre av dei viktigaste spørsmåla og problemstillingane som det blir arbeida med innanfor moderne etikk. Nokre døme på tema som blir handsama er: rettferd, velferd, kva moralen krev, kva slags verdi livet har, moralsk plikt og rett, og moralske ideal. I tillegg vil emnet ta opp anvendte problemstillingar knyttet til liv og død, miljø, og globale etiske utfordringar.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • oversyn over noen sentrale temaer innenfor moderne moralfilosofi
  • innsikt i ulike filosofiske teoriar om grunnlaget for etiske vurderingar
  • innsikt i korleis ulike moralfilosofiske standpunkt kan vere relevante for kva konklusjonar ein trekk i konkrete moralske/politiske spørsmål.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • identifisere sterke og svake sider ved ulike moralfilosofiske teoriar og posisjonar
  • identifisere og ta stilling til relevante etiske omsyn og argument i etiske diskusjonar
  • arbeide sjølvstendig med moralfilosofiske spørsmål og problemstillingar

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • å lese moralfilosofiske artiklar og bøker på eit relativt høgt fagleg nivå
  • vidare studiar i etikk og praktisk filosofi, t.d. på masternivå

Emnet kan inngå i ein bachelorgrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan ogsåvere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
-
Tilrådde forkunnskapar
Bestått ex.phil. og ex.fac. Valemna føreset gode bakgrunnskunnskapar i filosofi og studentane bør derfor normalt ha avlagd eksamen i alle obligatoriske emne på 100-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Fagleg overlapp
Emnet overlapper med FIL128 (Innføring i etikk), FIL227 (Innføring i etikk) og FIL328 (Masteremne i moralfilosofi). For studentar som har tatt eitt av emna FIL211 (Valemne 1 i filosofi), FIL212 (Valemne 2 i filosofi), FIL213 (Valemne 3 i filosofi), FIL214 (Valemne 4 i filosofi), FIL301 (Forskingsemne i filosofi 1), FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) eller FIL302 (Forskingsemne i filosofi 2) med nærliggande tema kan det og være overlapp. Ta i så fall kontakt med instituttet for nærare informasjon.
Studiepoengsreduksjon
FIL228 overlappar 10 studiepoeng med FIL128 og FIL328
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Studentene vil bruke ca. 20 timer i klassen i løpet av semesteret, og ca. 10 timer per uke utenom klassen med emnerelaterte oppgaver. Klassetiden vil innebære forelesninger eller presentasjoner av faglærer, diskusjoner og gruppearbeid.

I løpet av semesteret vil det være ulike muligheter for studentene til å få tilbakemelding på mindre oppgaver fra instruktør og/eller peers.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finn stad, jamfør ordinære reglar.

Studentene må fullføre minst 7 oppgaver (rundt 500 ord hver). Frister settes av avdelingen.

Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 3000 og 5000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Karakterskala
Karakterskala frå A til F.
Vurderingssemester
Haust/vår
Litteraturliste
Litteraturlista blir gjort tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert med kvar gong det har undervisning
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.
Institutt
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier