Forskingsemne i epistemologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir studentane ei utdjuping i debattar og spørsmål om kunnskap, til dømes: Finst det ein definisjon av kunnskap som er immun mot Gettier-moteksempel? Kva er fordelar og utfordringar med ein dydsepistemologisk tilnærming? Korleis kan andre sine vitnesbyrd rettferdiggjere våre overtydingar? Finnes det apriori kunnskap? Kurset er fleksibelt: det kan handle om ein del filosofiske posisjonar, eller det kan bli fokusert på eitt eller to tema, f. eks. relativisme, kontekstualisme, skeptisisme, invariantisme, epistemiske modalitetar, dydsepistemologi, kunnskapen sin verdi, forståinga si epistemologi, sosial epistemologi, formal epistemologi, rasjonalitet, eller pragmatisme. Hovudvekta ligg på tema i samtidsfilosofien, men det kan vere aktuelt å ta utgangspunkt i filosofiske verk og posisjonar frå eldre tider. Etter fullført emne skal studentane vere i stand til å vurdere og formidle sentrale teoriar og problemstillingar innanføre epistemologi, og sjå relevansen av desse i andre samanhengar. Emnet skal gi grunnlag for vidare studiar i filosofi på masternivå.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha:

  • spesialisert kjennskap til viktige grunnomgrep, argument og posisjonar i eit eller fleire forskingsområde i epistemologi.

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • identifisere, analysere og formidle sentrale problemstillingar, posisjonar og argument i eitt eller fleire forskingsområde i epistemologi
  • forstå og kritisk vurdere aktuelle bidrag i eitt eller fleire forskingsområde i epistemologi
  • utvikle eigne idéar for debattbidrag i eitt eller fleire forskningsområd i epistemologi

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til:

  • vidare studiar og eigen forsking i epistemologi, t.d. i ei masteroppgåve.

Emnet kan inngå i ein mastergrad med spesialisering i filosofi. I kombinasjon med andre emne og fag kan det inngå i ei utdanning som kvalifiserer for undervisning i filosofi i ungdomsskule eller videregåande skule. Emnet kan òg vere eigna som støtte til fordjuping i grunnlagsspørsmål i samband med studiet av andre fag.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår i oddetalsår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
FIL347 overlappar 10 SP med FIL247 (Epistemologi).
Krav til studierett
For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi. Studentar som ikkje har studierett ved masterprogrammet kan ta kontakt med studieveileder@fof.uib.no
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar.

Om det melder seg færre enn fire studentar kan talet på samlingar bli redusert. Den einskilde student vil i staden bli tilbode individuell rettleiing eller grupperettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad, jamfør ordinære reglar.

  • Studentane skal levere forslag og utkast til semesteroppgåva. Fristar blir bestemt av instituttet
  • Studentane må delta på ei rettleiingsøkt med faglærar
  • Innlevering av eitt oppgåvesvar på 900-1200 ord. Oppgåva blir gitt av faglærar. Innleveringsfrist blir sett av instituttet. Svaret må vere godkjent for at ein skal kunne gå opp til eksamen.
  • Bestått breiddetest
Vurderingsformer

Ei semesteroppgåve på mellom 4000 og 6000 ord (ikkje medrekna innhaldsliste, litteraturliste etc). Emnet for oppgåva skal vere godkjend av faglærar på førehand. Oppgåva skal leverast digitalt og blir sensurert ved slutten av semesteret.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende i eit semester med undervisning for at ein skal kunne melde seg til eksamen i eit semester utan undervisning.

Vurdering i eit semester utan undervisning følger pensumet førre semester emnet hadde undervisning.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Haust/Vår

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Litteraturliste
Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Emneansvarleg
Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.