Språkleg særemne

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er ei fordjuping i ei språkleg problemstilling som kan vera henta t.d. frå fransk fonologi, syntaks, semantikk, leksikologi, tekstlingvistikk eller sosiolingvistikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

  • har god innsikt i teoretisk basis og metodiske innfallsvinklar for det feltet som er blitt gjennomgått
  • har kjennskap til nyare forsking innan dette feltet

Dugleik

Studenten

  • er i stand til å gje undervisning i temaet emnet omhandlar
  • kan drive forsking og anna fagleg utviklingsarbeid som gjeld temaet emnet omhandlar

Generell kompetanse

Studenten

  • har overblikk over det temaet som er gjennomgått, slik at han/ho kan representera fagfeltet i tverrfaglege og internasjonale samanhengar
  • kan planleggja og gjennomføra arbeidsoppgåver som strekkjer seg over ei viss tid
  • kan sjølvstendig halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav til forkunnskapar; men sjå tilrådde forkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
FRAN307L">FRAN307L På grunn av fagleg overlapp vert studiepoeng-uttellinga for FRAN307 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med FRAN307L">FRAN307L og med 15 studiepoeng om det vert kombinert med språkleg særemne FRAN303/304.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i fransk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gjeve 2 timar førelesningar/seminar per veka i om lag 12 veker.

Det vert brukt arbeids- og undervisningsformer som leggjer til rette for studentaktivitet, til dømes problembasert læring der studentane må finne løysingar saman med ein eller fleire medstudentar. Dersom ressursane tillèt det, blir det halde seminarundervisning i mindre grupper - kombinert med tilbakemelding frå undervisar og/eller medstudentar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet til dømes ved at førelesingar vert erstatta av seminar eller individuelt tilpassa undervisningsopplegg. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Det kan også bli noko felles fjernundervisning for studentar i NORPART-masterløpet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal i løpet av dei 7 første førelesingsvekene ha fått godkjent eit munnleg innlegg (ca. 15 minutt) knytt til pensum i emnet. Manuskriptet til innlegget skal leverast samstundes med innlegget.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Ei fire vekers skriftleg semesteroppgåve på om lag 4000 ord.

Studentane vil få tilbod om eitt rettleiingsmøte i løpet av eksamensperioden.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum i språkleg fordjuping er på om lag 200 sider.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for fransk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.