Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 1

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som målsetjing å gje studentane ei grunnleggjande innføring i fagfeltet franskdidaktikk innan desse tre hovudområda:

- Franskfaget si legitimering og eigenart

- Språklæring

- Språk, tekst og kommunikasjon

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • ha innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget
  • ha kunnskap om franskfaget si utvikling som skolefag
  • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og tilnærmingar

Ferdigheiter:

  • kan analysere styringsdokument for skolefaget
  • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant fagdidaktisk teori
  • kunna uttrykkja seg munnleg og skriftleg på fransk innan fagfeltet

Generell kompetanse

  • kunna bruka kunnskapane dei har skaffa seg i studiet av dei andre franskfaglege disiplinane i høve til fagdidaktiske spørsmål knytte til sentrale teoriar om språk, tekst, kommunikasjon og språklæring
  • studenten kan reflektere over eiga læring i de andre faksfalige disiplinana og i fagfeltet
  • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til fransk som skolefag
  • kan beskrive og reflektere over elevar si læring

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haustsemesteret. Tredje semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek fransk som fag I. Femte semester for studentar som tek fransk som fag II.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

For studentar som tek fransk som fag I: PEDA 120 og KOPRA101

For studentar som tek fransk som fag II: KOPRA102

Minimum 15 studiepoeng i fransk.

Tilrådde forkunnskapar
30 studiepoeng i franskfaglege emne på 100 nivå
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir uttellinga i studiepoeng for FRANDI101 redusert med 5 studiepoeng om det blir kombinert med FRANDI101H, FRANSK621 eller FRANSK622.
Krav til studierett
Studentar som er tekne opp på lektorprogrammet, og som tek fransk som fag I eller fag II.
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesinger: Om lag 14 timer
Seminar: 2 timer (med obligatorisk fremlegging)

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek fransk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek fransk som fag II.

Om det melder seg færre enn fem studentar til emnet kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit godkjent arbeid på fransk der dei analyserer eit språkfagleg spørsmål i lys av fagdidaktisk teori. Manus på fransk leverast på forhand. Nærare informasjon blir gitt i studiet.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA102 for studentar som tek fransk som fag I.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek fransk som fag II.

Det er venta at studentane er til stades på det meste av undervisninga (minst 75%), og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Vurderingsformer
Eksamensforma er ein heimeeksamen (3 dagar) med oppgjeve emne, ca. 2500 ord. Halvparten av heimeeksamen blir skriven på norsk, den andre på fransk. Nærare informasjon blir gitt i studiet.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad. Institutt for framandspråk gjev forslag om spesifisert pensumliste i emnet.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Gjeldande læreplanverk
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for fransk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.