Genetisk rettleiing: klinisk praksis

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

I emnet skal studenten få oversikt over den medisinsk-genetiske verksemda, og bli førebudd på arbeidsoppgåver som er knytt til medisinsk-genetisk utgreiing. Studenten skal hospitere og delta aktivt i den daglege polikliniske verksemda.

Innhald

Studenten skal få innblikk i pasientflyt frå tilvising vert mottatt i klinisk seksjon til planlegging, førebuing og utgreiing er gjennomført. Studenten skal få kjennskap til arbeidsverktøy og system som nyttast for å handtere den einskilde pasient og familie i klinisk- og laboratorieutgreiing. Under supervisjon skal studenten lære å ta opp familiehistorie og teikne familiekart.

Studenten skal under supervisjon gjennomføre enkel, rutinemessige genetisk utgreiing, rettleiing og oppfølging.

Studenten skal kunne forklare ulike arvemønstre, ha kunnskap om ulike arvelege sjukdomar og vere merksam på etiske - og psykososiale utfordringar og bruk av meistringsstrategiar. Studenten skal tileigne seg kunnskap som gjør at han/ho skal kunne utføre genetisk rettleiing i tråd med gjeldande retningsliner, reglar og normer, og kunne reflektere kritisk over eiga rolle som genetisk rettleiar.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten har:

 • innsikt i pasientflyt frå henvising vert mottatt i klinikken og til planlegging og gjennomføring av genetisk rettleiing er gjennomført
 • innsikt i sentrale kommunikasjons- og rettleiingsprinsipp
 • innsikt i ulike arvelege sjukdomar
 • forståing for ulike laboratorierutinar og kva for laboratoriemetodar som nyttast i genetisk utgreiing

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utføre enkel, rutinemessig utgreiing, rettleiing og oppfølging i medisinsk-genetisk poliklinikk
 • kjenne att og forklare ulike arvemønstre
 • kjenne att og reflektere over etiske- og psykososiale utfordringar i rettleiingssituasjonen
 • identifisere og motivere pasientar til bruk av meistringsstrategiar

Generell kompetanse

Student har:

 • evne til å gjennomføre rutinemessig genetisk utgreiing- og rettleiing
 • evne til å rettleie etter sentrale lover og retningsliner
 • evne til å identifisere, fokusere og handtere etiske- og psykososiale prinsipp og utfordringar i rettleiingssituasjonar

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust/Vår
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studierett på masterprogram i helse og samfunn - studieretning: genetisk rettleiing
Arbeids- og undervisningsformer

14 veker klinisk praksis i medisinsk genetisk avdeling, som inneber å:

 • delta på relevante kliniske avdelingsmøter
 • nytte arbeidsverktøy og system til å handtere den enkelte pasient og familie i klinisk- og laboratorieutgreiing
 • ta opp familiehistorie og teikne familiekart
 • hospitere ved og delta aktivt i den polikliniske verksemda.
 • gjennomføre enkel rutinemessige genetisk utgreiing, rettleiing og oppfølging under supervisjon
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Studenten skal skrive to "caser" frå eigen praksis med fokus på etiske- og psykososiale utfordringar
 • Skriftlig refleksjon over eigen praksis som genetisk rettleiar.
 • Vurderingsformer
  Godkjent praksis
  Karakterskala
  Karakter bestått/ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet evaluerast etter gjeldande retningslinjer for studiekvalitet. Alle emneevalueringer blir lasta opp i studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programutvalet for helsefag er ansvarleg for masterprogrammet i helse og samfunn
  Administrativt ansvarleg
  Studieseksjonen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.