Planlegging og samfunn

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal trenast i å forstå og analysere samfunnsplanlegging og endringsprosessar i byar og på mindre rurale stader. Dette vert sett i lys av samspelet mellom lokale og globale prosessar.

Kurset gir ei innføring og fordjuping i nyare kritisk planleggingsteori, urban teori og stadsutvikling relatert til endring. Det vert lagt særleg vekt på korleis lokal og regional samfunnsplanlegging møter og kan møte flyten av idear, kapital og menneske. Ei sentral problemstilling i kurset er kva det vil seie å planlegge innanfor romleg kompleksitet. Kurset vektlegg såleis korleis ulike geografiske nivå spelar inn i lokale og regionale planleggingsprosessar. Det blir lagt særleg vekt på korleis styringssystem og ulike strategiar for endring på stader samspelar med politiske og ideologiske tilhøve, det økonomiske, det sosiale og materielle tilhøve. I undervisinga blir det lagt vekt på å eksemplifisere og å diskutere ulike praktiske og teoretiske tilnærmingar innan planlegging i lys av kontekstuelle føresetnader.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for nyare utvikling i samfunnsplanlegginga og for ulike kritiske tilnærmingar til og teoriar om planlegging, byutvikling og stadsutvikling.
 • kan nytte relevante urbane teoriar for å diskutere byar og byutvikling i relasjon til urban endring.
 • kan nytta relevante teoriar om formelle og uformelle strategiar for endring på mindre stader og i byen (for eksempel planlegging, taktiske intervensjonar, praksisar).
 • kan drøfte sentrale sosiale, økonomiske og klima/miljømessige trendar og utfordringar som stader og samfunnsplanlegginga generelt står ovanfor i dag.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte relevant teori for å analysere empiriske case.
 • kan foreslå og grunngje val av spesifikke strategiar og intervensjonar i byen og på mindre stader.
 • kan gjere nytte av ulik urban teori relatert til byutvikling og planlegging som ei tolkingsramme for problemstillingar knytt til samfunnsplanlegging og byutvikling.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.
 • kan presentere og diskutere (skriftlig og munnleg) faglege problemstillingar og analysar.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i geografi eller tilsvarande bakgrunn.
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.
Studiepoengsreduksjon
GEO640: 10 studiepoeng.
Krav til studierett
Kurset er ope for studentar på masternivå som fyller kravet til forkunnskapar. GEO328 er eit særemne, og kan difor gå inn i det obligatoriske kravet om to særemne i mastergraden i geografi.
Arbeids- og undervisningsformer

Totalt 7-9 førelesningar/verkstader/ekskursjon à 4-6 timer

Totalt 4 seminar à 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

3 skriftlige oppgåver som samen utgjer grunnlaget for endeleg karakter:

 • Oppgåve 1 (20%)
 • Oppgåve 2 (30 %)
 • Oppgåve 3 (50%).

Alle delar må vere bestått for å få karakter i emnet.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Vurdering vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist for kvar oppgåve til studieveileder.geog@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for geografi har det administrative ansvaret for emnet.