Miljøgeokjemi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med kurset er å gje ei kvalitativ og kvantitativ innføring i akvatisk geokjemi. Kurset omfattar kvalitative begrep slik som stabilitet av mineral og oppløyste kjemiske komponentar, kjemisk forvitring av mineral og bergarter, samansetjing av naturleg vatn, og globale geokjemiske syklusar. Kurset vil omfatte kvantitative omgrep slik som ein introduksjon til termodynamiske data og bruken av slike data i berekningar, korleis stabilitetsdiagram for mineral/vassløysingar konstruerast, og korleis reaksjonar kan kvantifiserast (kinetikk). Praktiske øvingar vil omfatte bruk av geokjemiske og termodynamiske data for å løyse problem knytt til samansetjing og spesiering av element i naturleg vatn, væske-bergart og væske-væske interaksjonar, og gje ei innføring i geokjemisk modellering av vatn-bergart reaksjonar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar Studenten

  • kan forklare grunnleggjande omgrep i kinetikk og likningar som styrer reaksjonsrater
  • kan forklare kva som er dei viktigaste kjemiske element og forbindelsar i elvevatn og sjøvatn og forklare forskjellane og opphavet deira

Ferdigheiter Studenten

  • kan forklare viktige prinsipp for oseanske elementbudsjett og massebalansar
  • kan oppsummere dei viktigaste globale karbonreservoara og fluksen mellom desse, og forklare dei viktigaste prosessane som styrer den globale karbonsyklusen
  • kan demonstrere konstruksjon og balansering av kjemiske likningar for forvitring og andre viktige geokjemiske reaksjonar
  • kan bruke termodynamiske data for å rekne ut løyselegheita til mineral og konstruere stabilitetsdiagram

Generell kompetanse Studenten

  • kan anvende geokjemiske analysar av bergarter og vatn for å bestemme og kvantifisere forvitringsreaksjonar
  • kan demonstrere dei viktigaste faktorane som styrer forvitringsrater

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

GEOV101.

Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet.

Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
10 sp overlapp med GEOL240 og GEOL243
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, praktiske øvingar og skriftlege oppgåver

Forelesning: 2 timer/veke

Praktise øvingar/laboratoriearbeid: 2 timer/veke i 8 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Innlevering av øvingar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldig i tre (3) semester, inkludert semesteret dei var godkjende.
Vurderingsformer
Mappevurdering.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Vurdering berre i semester med undervisning.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
Administrativt ansvarleg
Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.