Den geokjemiske verktøykassen

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål Emnet har som mål å gi studentane eit omfattande sett med teoretiske og praktiske evner for å designa, utføra og kritisk evaluera geokjemisk forsking på MSc til PhD -nivå. Eit sekundært mål er at studentane blir kjente med dei analytiske teknikkane og laboratoria som er tilgjengelege ved Institutt for Geovitenskap.

Innhald Kurset dekker teoretiske omgrep og analytiske metodar som blir kravd for å studera det breie spekteret av geokjemiske prosessar som bestemmer elementersykling og formar jordas klima og miljø. Det består av ein teoretisk og praktisk del som vil gå samtidig gjennom semesteret. Den teoretiske delen er organisert rundt modular som diskuterer anvendelse av geokjemiske verktøy i ei rekke tema (avhengig av forelesere), med fokus på hovud- og sporelement, stabile isotopar og radiogene isotopar. Den praktiske delen involverer ein student-designet forskingsprosjekt og gir opplæring i alle aspekt av geokjemisk forsking, frå formulering av hypotesar til prøvetaking, metodeval, analyse, datareduksjon og rapportering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklara prinsippa bak geokjemiske verktøy som involverer hoved/spore-elementer, radiogen og stabil isotopgeokjemi
 • kan forklara prinsippa for dei viktigaste analytiske teknikkane innan geokjemi, inkludert massespektrometri, spektroskopi og kromatografi
 • kan kritisk vurdera kvaliteten på geokjemiske data og uvisse knytt til instrumentelle metodar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan formulera og evaluera forskingsspørsmål som kan adresserast med hoved/sporelementene, stabile og radiogene isotop data
 • kan bruke grunnleggende laboratorieutstyr som inkluderer pipetter og analytisk balanse
 • kan kritisk diskutera, gjennomgå og syntetisera geokjemisk litteratur
 • kan demonstrera og tileigna seg beste analytiske fremgangsmåter i heile den analytiske røyrleidningen frå feltarbeid og prøvetaking, prøveførebuing, analyse, kalibrering og feilvurdering, og dokumentera dette i ein laboratoriebok

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeida i laboratoriet i samsvar med GEO/UiB helse- og tryggingsforskrifter
 • kan jobba både sjølvstendig og i samarbeid med andre i laboratoriet
 • kan bruka presist vitskapleg språk i skriftlege presentasjonar
 • kan formulera ein hypotese, og designa/utføra eit eksperiment eller ein analyse for å testa den

Studiepoeng, omfang

10 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
GEOV109 (Innføring i geokjemi) eller liknande
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
5 studiepoeng overlapp med GEOV347
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller Ph.d-utdanninga.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga er organisert i modular (4-6 kontakttimar/veke) som involverer læringsmetodar som forelesninger, øvingar, praktisk arbeid, gruppearbeid og sjølvstudiar (avhengig av foreleser og modul). Studentane jobbar samtidig med sine egendesignede forskingsprosjekt gjennom semesteret (varierande kontakttimar/veke).
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking i forskingsprosjektet og modulane (minimum 75% oppmøte), og innsending av element for porteføljevurdering (labbok, rapport og innleveringer knytt til modular).

Obligatoriske aktivitetar og oppgåver er gyldige i 3 følgjande semester, inkludert det der dei vart godkjente.

Vurderingsformer
Mappeevaluering:
 • Labbok
 • Rapport fra forskningsprosjekt
 • Innleveringer knytt til modular
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere rapport/mappe i semester emnet vert undervist.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Desiree Roerdink
Administrativt ansvarleg
Institutt for geovitenskap er administrativt ansvarlig for emnet.