Forskingsdesign

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Siktemålet med dette emnet er å gi deg innsikt i og praktisk røynsle med utforming av forskingsdesign med vekt på samanhengen mellom problemstilling, teoretiske perspektiv, metodisk tilnærming og datagrunnlag.

Emnet skal gi deg praktisk øving i å skrive eit forskingsdesign:

 • formulere forskingsproblem,
 • trekkje inn relevant teori og gjennomgang av litteratur,
 • identifisere relevante datakjelder og datainnsamlingsmetodar,
 • diskutere vilkår for generalisering.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunskaper om:

 • Ulike relevante teoriar og perspektiv som kan vera relevante på eit forskingsfelt
 • Grunnprinsippa for fruktbart vitskapleg design

Ferdigheter

Studenten kan

 • Utvikla eit sjølvstendig forskingsdesign som dannar grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva.
 • Formulere og diskutere eit forskingsproblem, gjennomgå litteratur, og ta avgjersler knytt til val av teori og metode som er relevant for forskingstemaet.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • Identifisera relevante datakjelder og metodar for datainnsamling.
 • Kritisk vurdera kjelder, akademisk argumentasjon og bruka referansar.
 • Kan jobbe sammen med andre på et forskningsprosjekt.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
AORG332 (10 studiepoeng)
Krav til studierett
Emnet er for studentar som er tatt opp til masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning
Arbeids- og undervisningsformer
Gruppearbeid og seminar, førehandsinnspelte forelesingar og nettdiskusjon (såkalla "flipped classroom" tilnærming)
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid (minst 60%). Svar på spørsmål om pensum i diskusjoner på MittUiB. Godkjent utkast til paper og obligatorisk oppmøte på seminar.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldig i det aktuelle semesteret samt dei to påfølgande semestra. Arbeidskrava må være godkjent før eksamen kan avlegast.

Vurderingsformer

Innlevering av paper 5000 ord (+/-10 %, unnteke fremside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar, og vedlegg).

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for politikk og forvaltning har det administrative ansvaret for emnet.