Historiedidaktikk for grunnskolen

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet byggjer vidare på HIDID111, og rettar seg særleg mot undervisning i grunnskulen. Emnet tar opp historieundervisningas innhald og målsetjingar i lys av ein breiare samfunnsmessig og historiekulturell kontekst. Historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial vil difor stå sentralt. I forlenginga av dette vil emnet ta for seg ulike vurderingsformer i historie, samt relevante undervisningsmetodar knytt til bruk av digitale verktøy.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Kandidaten kan gjere greie for historiefagets samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og drøfte relevante problemstillingar dette reiser når det gjeld historieundervisningas innhald og målsetjingar. Kandidaten kjenner dessutan til læreplanen i faget, ulike vurderingsformer i historie, og ulike metodar for å bruke digitale verktøy i historieundervisninga.

Ferdigheiter:

Kandidaten kan drøfte relevante problemstillingar knytt til historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og bruke dette i planlegging av eiga undervisning. Kandidaten kan også bruke ulike vurderingsformer, samt ulike metodar for bruk av digitale verktøy i historieundervisninga.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan konkretisere målsetjingane for historieundervisninga i vidaregåande skule på ein sjølvstendig og fagleg kvalifisert måte, og har innsikt i historieundervisningas funksjon i ein brei samfunnsmessig og historiekulturell kontekst.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust - 7. semester for studentar med historie som fag 2

Vår - 6. semester for studentar med historie som fag 1

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

For å ta HIDID112 må studentane ha fullført HIDID111 (5 stp), samt historieemna HIS101 (15 stp), HIS102 (15 stp), HIS120 (5 stp) og eitt fordjupingsemne i historie (15 stp), og dessutan PEDA120.

Tilrådde forkunnskapar
Emnet byggjer på PEDA111 og HIDID111.
Studiepoengsreduksjon
¿Ingen
Krav til studierett
Opptak til integrert lektorutdanning med master i historie, religionsvitskap, framandspråk eller nordisk.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga blir gitt som to heildagsførelesingar/-seminar, før og etter praksis.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Munnleg eksamen på 30 min.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk.

Eksamenssvaret kan bli gitt på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår og haust
Litteraturliste
Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 400 sider
Emneevaluering
Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluere emnet.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Emneansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
studierettleiar@ahkr.uib.no