Japansk språk ¿ lesing og skriving

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å gi basiskunnskapar i japansk språk, med vekt på skriftteikn (kanji) og skriftleg japansk. Emnet inneheld innlæring av skriftteikn og lesing og skriving av japanske tekster.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

  • meistrar skrivemåte, lesingar og tyding til rundt 200 skriftteikn
  • har god kjennskap til enkle, skriftlege uttrykksmåter

Ferdigheiter

Studenten

  • kan skrive ca. 200 skriftteikn for hand
  • kan skrive svært enkle tekster på ruteark
  • kan lese svært enkle, tilpassa tekster

Generell kompetanse

Studenten har basisdugleik i å lese og skrive japansk.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS100 eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Meistring av dei to stavingsalfabeta hiragana og katakana.
Studiepoengsreduksjon

Det er 10 studiepoeng overlapp mellom JAS102 og JAP110.

JAP110 tilhøyrde den gamle studieplanen for bachelorprogrammet i japansk.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga vil bli gitt i form av førelesingar og videoar. Det er om lag fire timar førelesing per uke i 12 veker, samt videoar med gjennomgang av skriftteikn kvar veke.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • 12 sett med digitale oppgåver
  • to skriftteiknsprøver
  • tre skriftlege arbeid

som alle er obligatoriske og må være godkjente i same semester for at studenten skal kunne framstille seg til vurdering. Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av kvar enkelt undervisningsrekke. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

Vurderingsformer

Emnet har mappeevaluering, der begge skriftteiknsprøver og det siste skriftlege arbeidet skal inngå.

Det skal gjerast ein heilskapleg vurdering av alt arbeidet i mappa.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste

Pensum består av ei innføringsbok i japansk og inkluderer skriftteiknsoversikter og tilhøyrande tekster. Utvalde tekstar vert utleverte på førelesingane.

Det blir utarbeidd ei liste over tilrådd tilleggslitteratur.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.