Japansk språk ¿ lesing og skriving 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å gi elementære kunnskapar i japansk språk, med vekt på skriftteikn (kanji) og på skriftleg japansk. Emnet inneheld innlæring av skriftteikn og lesing og skriving av japanske tekster.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten

  • meistrar skrivemåte, lesingar og tyding til nærare 500 skriftteikn.
  • har kjennskap til enkle, skriftlege uttrykksmåtar.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan skrive nærare 500 skriftteikn for hand.
  • kan skrive enkle tekster på ruteark.
  • kan lese enkle, tilpassa tekster.

Generell kompetanse

Har grunnleggjande dugleik i å lese og skrive japansk.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS102 eller tilsvarande
Tilrådde forkunnskapar
Meistring av ca. 200 skriftteikn (sjå over)
Studiepoengsreduksjon

Det er ei 10 studiepoeng fagleg overlapping mellom JAS105 og JAP120.

JAP120 tilhøyrde den gamle studieplanen for bachelorprogrammet i japansk.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesingar og videoar.

Det er om lag 4 timar førelesing pr uke i 12 veker, samt videoar kvar veke med gjennomgang av skriftteikn.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • 12 sett med digitale oppgåver
  • to skriftteiknsprøver
  • tre skriftlege arbeid

som alle er obligatoriske og må være godkjente i same semester for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering. Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av kvar enkelt undervisningsrekke. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer
Emnet har ein avsluttande skriftleg eksamen på tre timer.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste

Pensum består av ei innføringsbok i japansk og inkluderer skriftteiknsoversikter og tilhøyrande tekstar. Utvalde tekstar vert utleverte på forelesingane.

Det blir utarbeidd ei liste over tilrådd tilleggslitteratur.

Kjernepensum er andre del av læreboka Genki 2 (Japan Times, Tokyo), og ein tilleggsliste med kanji.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Hjelpemiddel er tillatne på eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.