Japansk språk og omsetjing

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet byggjer på JAS104 og JAS105, og har undervisning på mellomnivå i og om det japanske språket, med vekt på omsetjing og forståing av tekst i ulike sjangrar og om ulike tema.

Emnet er på mellomnivå i skriftleg og munnleg japansk språk og inneheld omsetjingsøvingar og refleksjon rundt omsetjingsteori og -praksis.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • har lært grammatikk, vokabular og skriftteikn på lågare mellomnivå.
 • er kjend med grunnleggjande omsetjingsteoretisk terminologi.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan produsere japansk tekst på lågare mellomnivå.
 • kan lese og skrive om lag 600 kanji.
 • kan lese og forstå autentiske tekstar ved å omsetje dei til norsk.
 • kan reflektere rundt eiga omsetjingspraksis.

Generell kompetanse

Studenten

 • har god kjennskap til grammatiske strukturar, vokabular og skriftteikn på lågare mellomnivå.
 • har eit språkleg nivå tilsvarande N3 i Japanese Language Proficiency Test.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS104 og JAS105 eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Elementærdugleik i japansk
Studiepoengsreduksjon

Det er faglig overlapping med JAP205 (15 studiepoeng).

JAP205 tilhøyrde den gamle studieplanen for bachelorprogrammet i japansk.

Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesingar/seminar og gruppeundervisning.

Emnet går over 8 veker med om lag 8 undervisningstimar og 2 gruppetimar i veka.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

 • to stilar
 • to kunnskapsprøver
 • to omsetjingsoppgåver

som alle er obligatoriske og må være godkjente i same semester for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering. Det er obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av kvar enkelt undervisingsrekke. Godkjent obligatorisk undervisingsaktivitet er berre gyldig i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer
Mappeevaluering. 3 arbeid skal inngå i mappa: ein stil, ein prøve og ein omsetjingsoppgåve. Dei utvalde arbeida dannar grunnlag for ei samla karaktersetjing.
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste

Pensum består av ei lærebok i japansk på mellomnivå og litteratur om omsetjingsteori. Lærebøkene inneheld dialogtekstar, prosatekstar, grammatikkutgreiingar, praktiske øvingar og skriftteikn. Eit oppslagsverk i japansk grammatikk blir også nytta, samt utvalde tekstar som vert utleverte på førelesingane.

Det blir utarbeidd ei liste over tilrådd tilleggslitteratur.

Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.