Medisinsk Statistikk med Stata

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Overordna mål:

Kurset skal gi ein introduksjon til statistikkpakken Stata med døme på bruk i medisinsk forsking.

Innhald:

 • Datahandtering/manipulering, dokumentasjon
 • Enkel deskriptiv statistikk
 • Enkel analyse av kontinuerlige variablar (t-test, korrelasjon, lineær regresjon)
 • Enkel analyse av kategoriske variablar med krysstabellar (chi-square- og Fishers eksakttest)
 • Overlevelsesanalyse (Kaplan-Meier kurver, log-rank test)
 • Grafikk med Stata
 • Menyar, log-filer og do-filer i Stata
 • Bruk av hjelpe-funksjonane i Stata og online-ressursar

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Forstå og behandle data og gjennomføra analyser med Stata

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Arbeide med syntaks i DO-filer
 • Ta vare på analyseresultat i log-filer og redigere resultat i andre tekstbehandlingsprogram
 • Importere og eksportere datasett
 • Skildre og utforske data
 • Lage nye variablar
 • Kombinere ulike datasett
 • Utføre enkel statistisk analyse i Stata for kontinuerlige og kategoriske variablar (for eksempel deskriptiv statistikk, t-test, korrelasjon, lineær regresjon, tabellanalyse, Kaplan-Meier analyse, log-rank test)
 • Lage ulike typar figurar med Stata (scatter-plot, line-plot, bar-plot, histogram)
 • Redigere figurar

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Forstå korleis eit typisk statistikkprogram fungerer
 • Ha eit grunnlag for arbeid med liknande programsystem

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Ph.d.- kandidatar/ masterstudentar

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til forkunnskapar
Kunnskapar i medisinsk statistikk tilsvarande MEDSTA eller HELSTA .
Studiepoengsreduksjon

MEDSTATA har full fagleg overlapp med:

- ELMED313 (2 sp)

Krav til studierett

Påmelding gjennom Studentweb innan 1. september.

Ph.d.-kandidatar ved eksterne institusjonar må søkja hospitantrett, frist 1. september for haustsemester og 1. desember for vårsemester: www.uib.no/mofa/65544/skjemaer-og-avtaler-forskerutdanningen

Utan opptak i eit phd-program gjeld følgjande for hospitantstudierett, frist 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret: www.uib.no/mofa/66215/hospitantstudierett-ved-det-medisinsk-odontologiske-fakultet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og individuelle øvingar i Stata med rettleiing, i tillegg til heimearbeid

3 dagar undervisning

Totalt timer: 15 timar + heimearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet
- Oppmøte i undervisning
Vurderingsformer
Skriftlig heimeeksamen
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Litteraturliste i Leganto
Emneevaluering
Periodisk emneevaluering
Programansvarleg
Enkeltståande emne
Administrativt ansvarleg

Institutt for globale helse og samfunnsmedisin.

Kontakt: studie@igs.uib.no