Medisinsk Statistikk med Stata

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Overordna mål:

Kurset skal gi ein introduksjon til statistikkpakken Stata og dei mest grunnleggande statistiske metodane innanfor medisinsk og epidemiologisk forsking.

Innhald:

 • Datahandtering, inklusiv generere nye variablar, kobling av filer og skifte mellom wide og long format i Stata
 • Løkker og ulike datahandterings-kommandoar i Stata for å effektivisere arbeidet
 • Stata kommando-syntaks
 • Kommandoar for å lage automatiske tabellar med analyseresultat
 • Bruk av do-filer for å effektivisere og dokumentere arbeid og generere reproduserbare analyseresultat
 • Bruk av hjelpe-funksjonane i Stata og online-ressursar
 • Bruke av log-filer for dokumentasjon av analyseresultat
 • Deskriptiv statistikk
 • Analyse av kontinuerlige variablar (t-test, korrelasjon, lineær regresjon)
 • Analyse av kategoriske variablar (chi-square- og Fishers eksakt test, logistisk regresjon)
 • Overlevelsesanalyse (Kaplan-Meier kurver, log-rank test, Cox regresjon)
 • Grafikk med Stata

Læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Behandle og analysere data i Stata og tolke analyseresultat for dei mest grunnleggande analysemetodane i medisinsk og epidemiologisk forsking.

Ferdigheiter

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Koble filer og generere nye variablar
 • Importere og eksportere data til og frå andre filformat
 • Bruke do-filer på ein effektiv måte og skrive kommandoar
 • Bruke hjelpe-filer i Stata til å tilpasse Stata-kode i do-filer og bruke do-filer til å holde orden i statistiske analyser for å oppnå reproduserebare forskningsresultat
 • Utføre enkel deskriptiv statistikk i Stata
 • Utføre statistisk analyse i Stata for kontinuerlige og kategoriske variablar (inklusiv t-test, korrelasjonskoeffisient, lineær regresjon, krysstabellar med utrekning av risk ratio og odds ratio, logistisk regresjon, Kaplan-Meier analyse, log-rank test, Cox-regresjon) og forstå tolkning av effektestimat, p-verdier og konfidensintervall.
 • Velje riktig analysemetode ut frå problemstilling og type og fordeling for ulike utfalls og eksponerings-variablar
 • Lage ulike figurar i Stata og tilpasse/redigere desse slik at dei er klar for publikasjon i vitenskaplege tidsskrift

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • Forstå korleis eit typisk statistikkprogram fungerer
 • Ha eit grunnlag for arbeid med liknande programsystem
 • Forstå og tolke analyseresultat for dei mest brukte statistiske metodane i medisinsk forsking
 • Vere i stand til å analysere eigne forskningsdata med Stata

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Ph.d.- kandidatar/ masterstudentar

Undervisningssemester

Haust og vår
Krav til forkunnskapar
Kunnskapar i medisinsk statistikk tilsvarande MEDSTA eller HELSTA .
Studiepoengsreduksjon

MEDSTATA har full fagleg overlapp med:

- ELMED313 (2 sp)

Krav til studierett

Påmelding gjennom Studentweb innan 1. september for haustsemester og 1. februar for vårsemesteret.

Ph.d.-kandidatar ved eksterne institusjonar og kandidatar utan opptak i eit phd-program må søkja om hospitantstudierett.

Frist: 1. august for haustsemester og 1. januar for vårsemester

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og individuelle øvingar i Stata med rettleiing, i tillegg til heimearbeid

3 dagar undervisning

Totalt timer: 15 timar + heimearbeid

Obligatorisk undervisningsaktivitet
- Oppmøte i undervisning
Vurderingsformer
Skriftlig heimeeksamen
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret
Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Administrativt ansvarleg

Institutt for globale helse og samfunnsmedisin.

Kontakt: studie@igs.uib.no