Mediebruk: Identitet og samfunn

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med dette fordjupingsemnet er å styrka studentane sin kunnskap om mediebruk i samfunnet og i identitetskapande prosessar. Mediebruk er individualisert og prega av forskjellar, men er og med på å knytte menneske saman i kulturelle, sosiale og politiske fellesskap. Emnet tar særskilt for seg bruken av sosiale og nettbaserte medium, ein kvardag prega av digitale plattformar, og utfordringar ved kunstig intelligens. Pensumlitteraturen gir kritiske perspektiv på mediebruk sett i høve til tema som kjønn, klasse, etnisitet, digitale skiljeliner eller ulike globale kontekstar. Undervisninga vektlegg praktisk fordjuping i metodiske tilnærmingar som er særskilt relevante for å studere digital mediebruk. Gjennom arbeid med eit forskingsprosjekt får ein innsikt i planlegging, forskingsetikk, datainnsamling, analyse og formidling. Emnet vektlegg studentaktiv læring, samarbeid i grupper og individuell fordjupning.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om mediebruk i samfunnet og i identitetsskapande prosesser
 • har kunnskap om bruk av sosiale, digitale og nettbaserte medier
 • har innsikt i utvalde medievitskaplege og sosiologiske teoriar om mediebruk, identitet, samfunn og skiljelinjer

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysera mediebruk ved hjelp av metodar som er sentrale i forskinga
 • kan reflektera over forskjellar i mediebruk knytt til samfunnsmessige skiljeliner
 • kan reflektera over endringar i mediebruk knytt til digitalisering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utvikla relevante problemstillingar, forskingsdesign og analysar for avgrensa prosjekt
 • kan arbeide i grupper med avgrensa prosjekt
 • kan ta del i fagleg formidling

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
MEVI222B (15 sp)
Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga inneheld forelesingar og seminar. Arbeid med eit forskingsprosjekt i grupper er sentralt både for forelesningar og seminar. Forelesningane vektlegg studentaktiv læring og refleksjonar om metode. Seminara kan vere organisert som litteraturseminar med lesing og diskusjon av pensum, og/eller som workshops retta mot utforsking av spesifikke problemstillingar, metodar og analyser.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende arbeidskrav knytt til forelesningar og seminararbeid. Innleveringar kan til dømes inkludere individuelle refleksjonsnotat frå gruppearbeid, formidling frå gruppearbeid, og individuell tekstpresentasjon.

Godkjend deltaking (80%) på seminar.

Godkjent individuell pensumtest.

Godkjende arbeidskrav er avgrensa til undervisningssemesteret og påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Eksamen har to delar:

 • Innlevering av presentasjon frå prosjektarbeidet, produsert i grupper. Tél 40 prosent av samla karakter.
 • Munnleg individuell eksamen. Tél 60 prosent av samla karakter.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Gruppevis prosjektarbeid:

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Muntlig eksamen:

Ny eksamen blir arrangert for studenter med gyldig fråvær på eksamensdagen, forutsatt at presentasjon frå prosjektarbeidet er levert. Studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5 kan søke om ny eksamensdag.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitenskap