Medieteknologi og samfunn

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med dette kurset er å gi ei teoretisk fordjuping i forholdet mellom medie- og kommunikasjonsteknologiar og dei sosiale og kulturelle praksisane deira gjennom historia. Den har som mål å skapa ei forståing av den gjensidige påverknaden mellom sosiale og kulturelle kontekstar og utviklinga av medie- og kommunikasjonsteknologiar gjennom ein kombinasjon av teori og praksis.

Dette semesteret vil eit spesielt tematisk fokus vera det skiftande forholdet mellom kjønn og teknologi.

Organiseringa av kurset er todelt: 1) Ein forelesingsserie som engasjerer seg i teoriar og perspektiv knytt til den historiske og moderne utviklinga av medieteknologi i dei sosiale og kulturelle kontekstane deira. 2) Workshops som koplar teoretisk innsikt til moderne mediekultur gjennom praksisbaserte oppgåver

Læringsutbyte

Ved gjennomføring av dette emnet vil studenten ha oppnådd følgjande læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forholdet mellom medie- og kommunikasjonsteknologi, kultur og samfunn.
  • har kunnskap om sentrale teoriar innan medie- og kommunikasjonsvitskap knytt til forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan diskutera forholdet mellom medieteknologi og samfunn i eit historisk perspektiv.
  • kan reflektera over sentrale teoriar og perspektiv på utviklinga av moderne medium og korleis ny teknologi skaper nye former for kommunikasjon og interaksjon.
  • kan analysera relevansen til medieteknologien for utviklinga av moderne kultur- og samfunnsformer.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan nytta sentrale teoretiske perspektiv for å forklara og forstå utviklinga av medieteknologiar og den kulturelle og samfunnsmessige rolla deira, og presentera slikt arbeid i skriftleg form.

Studiepoeng, omfang

15 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen, men kurset byggjer vidare på MEVI101 - MEVI104.
Studiepoengsreduksjon

INFOMEVI201 (15 ECTS)

MEVI224B (15 ECTS)

Krav til studierett
Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og workshops.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende skriftlege oppgåver i forkant av wokshops

Deltakelse i workshops (80 %)

Det er inga tidsavgrensing for godkjende arbeidskrav.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 4 dagar. Oppgåva skal vera på 4500 ord +/- 10%, ekskludert innhaldsliste og litteraturliste.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre. Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses.
Administrativt ansvarleg
The Department of Information Science and Media Studies at the Faculty of Social Sciences has the administrative responsibility for the course