Medieteknologi og samfunn - Bacheloroppgåve

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med dette kurset er å gi ei teoretisk fordjuping i forholdet mellom medie- og kommunikasjonsteknologiar og dei sosiale og kulturelle praksissene deira gjennom historia. Den har som mål å skapa ei forståing av den gjensidige påverknaden mellom sosiale og kulturelle kontekstar og utviklinga av medie- og kommunikasjonsteknologiar gjennom ein kombinasjon av teori og praksis.

Dette semesteret vil eit spesielt tematisk fokus vera det skiftande forholdet mellom kjønn og teknologi.

Organiseringa av kurset er todelt: 1) Ein forelesingsserie som engasjerer seg i teoriar og perspektiv knytt til den historiske og moderne utviklinga av medieteknologi i dei sosiale og kulturelle kontekstane deira. 2) Workshops som koplar teoretisk innsikt til moderne mediekultur gjennom praksisbaserte oppgåver

Læringsutbyte

Ved gjennomføring av dette emnet vil studenten ha oppnådd følgjande læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om forholdet mellom medie- og kommunikasjonsteknologi, kultur og samfunn.
  • har kunnskap om sentrale teoriar innan medie- og kommunikasjonsvitskap knytt til forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn.

Ferdigheiter

Studenten

  • kan diskutera forholdet mellom medieteknologi og samfunn i eit historisk perspektiv.
  • kan reflektera over sentrale teoriar og perspektiv på utviklinga av moderne medium og korleis ny teknologi skaper nye former for kommunikasjon og interaksjon.
  • kan analysera relevansen til medieteknologien for utviklinga av moderne kultur- og samfunnsformer.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan nytta sentrale teoretiske perspektiv for å forklara og forstå utviklinga av medieteknologiar og den kulturelle og samfunnsmessige rolla deira, og presentera slikt arbeid i skriftleg form.

Studiepoeng, omfang

15 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen, men kurset byggjer vidare på MEVI101 - MEVI104.
Studiepoengsreduksjon

INFOMEVI201 (15 sp)

MEVI224 (15 sp)

Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar med studierett på bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar og workshops.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende skriftlege oppgåver i forkant av wokshops

Deltakelse i workshops (80 %)

Det er inga tidsavgrensing for godkjende arbeidskrav.

Vurderingsformer

Bacheloroppgåve, ca 8000 ord, med rettleiing.

Bacheloroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Vurdering vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.