Design for medieproduksjon

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å presentere studenten for utfordringar knytte til design av system og grenseflatar som støttar medieprodusentar i deira arbeid. Døme er brukarvenlege og brukarorienterte løysingar som hjelper journalistar å navigere store datamengder, applikasjonar som støttar journalistar i felten, og grenseflatar for kollaborativ nyhendeskriving.

I modul 1 blir studentane introdusert til fagfelta medieproduksjonsstudiar, datastøtta samarbeid og arbeidsplasstudiar, og får trening i etnografisk-orienterte metodar som observasjon og intervju.

I modul 2 vil dei i grupper bli utplassert hos ei mediebedrift kor dei utfører eit feltarbeid som lærer dei selskapets rutinar, arbeidsprosessar, verktøy og interaksjonsløysingar. I løpet av praksisperioden observerer studentane arbeidarane, og intervjuar dei om praksisane og erfaringane deira.

I modul 3 lagar studentane ein prototype som hjelper medieprodusentane i arbeidet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for omgrep innan relevante felt som til dømes medieproduksjonsstudiar, datastøtta kollaborativt arbeid, og arbeidsplasstudiar
 • kan gjere greie for kvalitative og kvantitative metodar og den rolla etnografiske metodar har i medieproduksjons- og arbeidsplasstudiar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan identifisere utfordringar som mediepraktikarar har i det daglege arbeidet sitt, og foreslå løysingar knytte til korleis interaksjonsdesign og digital teknologi kan støtte samarbeid og forbetra arbeidsrutinar i mediebransjen
 • kan utføre etnografisk-inspirerte feltstudiar på ein arbeidsplass

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar i samspelet mellom medieproduksjon og interaksjonsdesign både skriftleg, munnleg og gjennom eigen praksis
 • kjenner til forskings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innan fagfeltet interaksjonsdesign, og kan oppdatere kunnskapen sin innan feltet

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
 • MIX101 eller INFO132
 • MIX102, MIX104 eller MIX114
 • Tilrådde forkunnskapar
  Studiepoengsreduksjon
  MIX201 (20 sp)
  Krav til studierett
  Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
  Arbeids- og undervisningsformer
 • Rettleiing, instruksjon/lab og workshop (om lag 6 timar per veke i 10 veker)
 • Feltarbeid i bedrift over ei firevekers periode
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Gruppelevering: Studentane lagar ein prototype og ein skriftleg spesifikasjon (på 1800 ord +/- 10%) knytt til modul 3.

  Obligatorisk deltaking i all organisert undervisning.

  Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

  Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer

  To deleksamenar:

  1. Individuell oppgåve: Studentane skriv ei individuell oppgåve på om lag 3000 ord knytt til modul 1. (teller 50%)
  2. Gruppelevering: Studentane skriv ein rapport på om lag 6000 ord frå feltstudie/brukarstudie knytt til modul 2. (teller 50%)

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.