Design for mediebruk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gjere studenten kjend med utfordringane knytte til design av system og grenseflatar som presenterer medieinnhald. Døme er nye interaktive forteljingsformat og nye metodar for å aksessere nyhende. Emnet legg vekt på brukarevalueringar av mediebruk såvel som produksjon av medieinnhald. Emnet inkluderer følgjande tema:

Modul 1: Utforske eksperimentelt medieinnhald produsert i eit eksisterande medium. Her lærer studentane å evaluere bruk av innhald med subjektive metodar som kvalitative intervju og/eller fokusgrupper, og får innsyn i bruk av objektive metodar som blikksporing og stressarmbånd. Studentane lærer om mediebruk i utvalde sosiodemografiske grupper.

Modul 2: Utvikle medieinnhald til eit eksperimentelt, ikkje-etablert grensesnitt (til dømes dokumentar for AR- eller VR-briller). Studentane skal lage historier, storyboard og produsere animasjonar og interaktive funksjonar. Arbeidet føregår i grupper.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte, definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til kvalitative og kvantitative metodar innan forsking på brukaropplevingar knytte til mediedesign
 • har kunnskap om minst eitt av følgande tema: sosiale teknologiar, spel, interaktive media, brukargenerert innhald

Ferdigheiter

Studenten

 • kan presentere funn knytt til mediebruk, brukargrupper og mediebrukstrendar i samtida
 • kan identifisere utfordringar og utvikle nye løysingar som betre støttar det brukarane treng
 • kan nytte ulike metodar for å studere mediebruk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff knytt til brukaropplevingar innan media, både skriftleg, munnleg og eventuelt gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med fagfellar

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
 • MIX101 eller INFO132
 • MIX102, MIX104 eller MIX114
 • Tilrådde forkunnskapar
  Studiepoengsreduksjon
  MIX202 (20 studiepoeng)
  Krav til studierett
  Reservert for studentar på bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign
  Arbeids- og undervisningsformer
 • Rettleiing, instruksjon/lab og workshop (om lag 6 timar per veke i 12 veker)
 • Feltarbeid (om lag 100 timer i ei firevekers periode)
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Obligatorisk deltaking i all organisert undervisning.

  Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen

  Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer

  To deleksamenar:

  1. Gruppelevering: Studentane skriv ein rapport på om lag 4000 ord frå brukarevalueringa. Evalueringa skal gjere greie for bruken av både subjektive og objektive metodar (modul 1, tel 1/2).
  2. Gruppelevering: Studentane lagar ein prototype og ein skriftleg spesifikasjon på om lag 1500 ord. Spesifikasjonen skal inkludere eit storyboard (modul 2, tel 1/2).

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Emneansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.