Naturfagdidaktikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje studentar eit fagdidaktisk og forskingsbasert grunnlag for å utvikle kompetanse som lærarar i skulens naturfag. Dei vil også bli utfordra til å prøve ut denne kompetansen i praksis, og hauste eigne erfaringar som dei tek med seg tilbake i diskusjonar i emnet. Emnet tek opp naturfagdidaktikk som forskingsfelt og relevansen av forskinga for undervisning og læring, skulefaget sine særtrekk og utfordringar, ulike arbeidsmåtar i faget, analyse av fagplanar og omsetting av disse til undervisning og vurdering, kva elevars bakgrunn, holdning til og motivasjon for naturfag har å si for deira læring og korleis kommunikasjon kan vere eit aktivt verkemiddel for læring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • er kjent med naturfagfagdidaktikk som forskingsfelt og eit utval av fagdidaktisk forsking
 • skal ha kunnskap om kva som kan påverke elevanes motivasjon og interesse for faget
 • kan gjere greie for kva kjenneteikn naturfag har som skulefag og samanhengen mellom skulefaget og vitskapsfaget
 • skal kjenne til ulike arbeidsmåtar som kan nyttast i naturfag, og korleis desse kan bidra til læring

 

Ferdigheiter

Studenten kan

 • analysere læreplanar i naturfag og velje relevante arbeidsmåtar og vurderingsformar i høve til kompetansemåla i læreplanen
 • leggje til rette for varierte arbeidsmåtar som bidrar til læring og at elevane får erfaring med eit breitt spekter av naturfaget
 • utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar som verkemiddel for læring og formidling av kompetanse
 • nytte innsikt i naturvitskaplege tenke- og arbeidsmåtar til å legga til rette for opplæring i utforskande arbeidsmåtar og kritisk tenking.

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • motivere elevar og skape interesse for naturfag
 • kan nytte forskingsbasert kunnskap saman med eigne erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i naturfag
 • kan definere tydlege læringsmål for elevane , velje arbeidsmåtar som er veleigna for at elevane skal nå læringsmåla og i etterkant kunne evaluere i kva grad desse ble nådd
 • samarbeide med andre om problemstillingar knytt til undervisning og læring

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Emnet skal normalt tas parallelt med langpraksis i lektorprogrammet i 7. og 8. semester. For å kunne starte langpraksis må man ha bestått minimum 150 sp blant emnar som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/ pedagogikk.
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Arbeids- og undervisningsformer
2 seminarar og 14 forelesingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på seminar.

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

 

For å kunne ta eksamen i NATDID220 må normalt LAPRA101 og 102 være bestått.

Vurderingsformer
Fire oppgåver: Ein skriftleg individuell, ein skriftleg i gruppe, ein munnleg individuell, ein munnleg i gruppe. Karakter: Bestått/ikkje bestått. Alle oppgåvene må vere bestått.
Vurderingssemester
Ein munnleg og ein skriftleg oppgåve i kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.