Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

Årsstudium

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gjere studentane dyktige til aktiv deltaking i profesjonell utvikling. Den profesjonelle læraren bidreg til å utvide profesjonens kunnskapsgrunnlag, og er i stand til å ta i bruk denne kunnskapen i praksishandlingar for å støtte elevane si læring. Det krev at ein har kunnskap om læraren si læring, blant anna gjennom samhandling med kollegaer og leiing på skulen, samt eksterne aktørar med kunnskap om skulen sine behov og utfordringar. Gjennom emne vil studentane få praktisk røynsle med læraren sin profesjonelle utviklingsprosess gjennom bruk av praksisorientert forsking som verktøy i systematisk arbeid med eigen yrkesutvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal etter å ha fullført PEDA102 ha følgjande samla læringsutbyte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om profesjonell utvikling i rolla som lærar
 • har kunnskap om forskingsbaserte modellar for profesjonell utvikling
 • har kunnskap om korleis skulen som organisasjon kan legge til rette for profesjonell utvikling på individ- og systemnivå
 • har kunnskap om samhandling og gruppeprosessar på arbeidsplassen
 • har kunnskap om korleis eksterne aktørar kan bidra til læraren og skulen si profesjonelle utvikling
 • har kunnskap om etiske utfordringar som læraren kan møte i skulen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan dokumentere og gje uttrykk for eigen profesjonelle utvikling og kunne leggje fram og grunngje utviklingsmål med støtte i teori
 • kan identifisere pedagogiske utfordringar i undervisningssituasjonar og lage aksjonsplanar for å møte desse med støtte i teori
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt knytt til eigen praksis
 • kan identifisere og analysere problemstillingar knytt til samhandling og gruppeprosessar på arbeidsplassen
 • kan problematisere og ta stilling til etiske utfordringar som læraren møter i skulen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med stor grad av sjølvstende identifisere, problematisere, vidareutvikle og kommunisere kunnskap innanfor eigen organisasjon og profesjon
 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og halde seg kritisk til informasjonskjelder og eksisterande teoriar
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse åleine og i samarbeid med andre

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Praktisk-pedagogisk utdanning

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
PEDA101 Pedagogikk 1. semester
Krav til studierett
Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir organisert i førelesningar og seminar. Studenten har tilbod om inntil 3 timar individuell rettleiing.

Omfang:

Forelesingar: 8 forelesingar à 2 timar

Seminar: 9 seminar à 2 timar, 2 seminar à 4 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Førebudd deltaking på seminar
 • Levere ei prosjektbeskriving av eiga aksjonsforsking på ca. 1000 ord
 • Presentere arbeid med aksjonsforsking for medstudentar og lærarar
 • Gje munnleg tilbakemelding på to av medstudentane sine presentasjonar
 • Obligatorisk aktivitet må være greidd for å kunne gå opp til eksamen.

  Vurderingsformer

  Innlevering av skriftleg aksjonsforskingsrapport på 5000 ord (+/- 10%).

  Eksamen skal skrivast på norsk.

  Karakterskala
  A-F
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Det psykologiske fakultet
  Emneansvarleg
  Institutt for pedagogikk
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet
  Institutt
  Institutt for pedagogikk