Nyreligiøsitet

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg utdjupa kunnskapar om nyreligiøsitet i den vestlege verda.

Innhald:

Både nyreligiøsiteten si historiske utvikling så vel som samtidige religiøse prosessar står i sentrum. Emnet omfattar nye religionar, New Age og uorganisert nyreligiøsitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

  • har fordjupa kunnskapar om den historiske utviklinga til vestleg nyreligiøsitet
  • kan gjere greie for viktige teoretiske tilnærmingar og modellar i studiet av vestleg nyreligiøsitet
  • har kjennskap til sentrale omgrep, retningar og skikkelsar i vestleg nyreligiøsitet

Ferdigheiter:

Studenten

  • har evne til å analysera fagstoff og trekkje eigne slutningar
  • har erfaring med å formidla informasjon, teoriar, idear, problemstillingar og løysingar om emnet både skriftleg og munnleg
  • har evne til å skriva ein resonnerande tekst

Generell kompetanse:

Studenten

  • har evne til å skaffa seg informasjon på eiga hand, til å vurdera han kritisk og vitskapleg og til å bringa han vidare til andre på forståeleg vis

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggjande kunnskapar i religionsvitskap tilsvarande RELV101. Mykje av pensumlitteraturen er på engelsk. Studenten bør derfor ha gode engelskkunnskapar.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV321 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV221.
Krav til studierett
Ope ved opptak til masterprogrammet i religionsvitskap eller andre masterprogram
Arbeids- og undervisningsformer
Normalt 10 forelesingar à to timar pr veke, totalt 20 timar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal til fastsett tid levera inn ei skriftleg oppgåve. Oppgåva skal vera på inntil 1500 ord og studentane får to veker til å skrive oppgåva. Oppgåva vert vurdert til godkjend/ikkje-godkjend. Informasjon om tidspunkt for utlevering og innlevering av oppgåva, blir gitt i Mitt UiB før opninga av studentweb.

Obligatoriske aktivitetar må vere godkjende for å gå opp til eksamen. Alle obligatoriske aktivitetar må gjennomførast i same semester. Obligatoriske krav er gyldige i to semester etter det undervisningssemestret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

Eksamen består av ei skriftleg prøve på seks timar (inntil 3000 ord)

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Vår.

Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske undervisningsaktivitetar.

Litteraturliste

Pensum er på omkring 1200-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret for religionsvitskap
Emneansvarleg
Programstyret for religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)