Religionar i antikken

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studenten skal gjennom studiet tileigna seg kunnskap om religionen i antikkens Hellas og Roma som går djupare og er meir detaljert enn den ein har fått i RELV105. Vekta ligg på religiøse institusjonar og religiøs praksis i den greske bystaten i klassisk tid og i republikkens Roma, men òg på det religiøse mangfaldet i keisartida.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

  • har solid kunnskap om religiøse ritual, høgtider og dei sosiale, politiske og geografiske kontekstane for religiøse handlingar i antikken
  • har kjennskap til dei viktigaste kjeldene til religion i antikken
  • har oversyn over endringane i religiøse førestillingar og praksis frå klassisk tid fram til seinantikken
  • har evne til å setja kunnskapane om antikkens religionar inn i vidare religionsvitskaplege samanhengar

Ferdigheiter:

Studenten

  • har evne til å finne fram til kjelder om problemstillingar innanfor fagfeltet på eiga hand
  • har evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar
  • har evne til å skriva ein resonnerande tekst
  • har evne til å formidla informasjon om fagfeltet til andre både skriftleg og munnleg

Generell kompetanse:

Studenten

  • har evne til å skaffa seg informasjon på eiga hand, til å vurdera han kritisk og vitskapleg og til å bringa han vidare til andre på forståeleg vis

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Det humanistiske fakultet, UiB.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar om antikkens religionar tilsvarande RELV105.

Studenten treng gode engelskkunnskapar. Kunnskapar i gresk og latin krevst ikkje, men gjev ein føremon i studiet.

Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp vert studiepoenguttellinga for RELV322 redusert med 15 studiepoeng om det vert kombinert med RELV222.
Krav til studierett
Ope ved opptak til masterprogrammet i religionsvitskap eller andre masterprogram ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Normalt 10 forelesingar à to timar pr veke, totalt 20 timar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

Skriftleg skoleeksamen (inntil 3000 ord) på 6 timar.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på norsk.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester

Haust.

Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret (gjentakseksamen).

Litteraturliste

Pensum er på omkring 1000-1500 sider. Det meste av litteraturen er på engelsk.

Litteraturlista vil vere tilgjengeleg på uib.no 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

NB. Høsten 2021 gjelder dette ikke.

Programansvarleg
Programstyret for religionsvitskap
Emneansvarleg
Programstyret for religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)