Forskingsdesign og kvalitative metodar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

SAMPOL307 er eit emne i forskingsdesign. I tillegg til å studere eit breitt utval kjerneemnar innan forskingsdesign, vil studentane bli gjeve opplæring i logikk og bruken av datainnsamling og -analyse av kvalitative samfunnsdata.

Kurset fokuserer på logikken som ligg bak forskingsdesignet, og nytteverdien og relevansen av fleire forskjellige metodar innan kvalitativ datainnsamling og analysar av denne i samfunnsvitskaplege studiar.

Spesifikke emnar inkluderer: konseptualisering, kausalitet, casestudiar og samanlikning av par, komparativ metode, prosessporing, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, komparativ historisk analyse, feltarbeid og intervjuar.

For å bli kjent med korleis dei forskjellige metodane og forskingsdesigna blir brukt i praksis i publiserte artiklar, vil studentane lese eit utval forskingsartiklar og skrive fleire tekster som: (1) diskuterer korleis spesifikke metodar blir brukt og (2) evaluerer resultata av metodevala.

Emnet er delt inn i følgjande deler:

Konseptualisering, kausalitet, casestudiar, parvis samanlikning og einingsutval, komparativ metode, prosessporing, komparativ historisk analyse, kvalitativ komparativ analyse (QCA), multimetodeanalyse, feltarbeid og intervju.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Utvise kjennskap til eit breitt utval nøkkelelement ved forskjellige typar forskingsdesign
 • Gjennomføre i praksis kunnskap om metodar og best muleg metodeval for å effektivt kunne samle inn og analysere kvalitative data
 • Utvise og artikulere kjennskap til eksisterande akademisk litteratur og bruken av nøkkelelement i kurset.

Ferdigheiter

 • Demonstrere at dei kan fullføre skrivne tekster som framvisar evner til å analysere og kritisk evaluere bruken av forskingsdesign i eksisterande akademisk litteratur
 • Designe eit sjølvstendig statsvitskapleg forskingsdesign
 • Forstå relevansen til eit breitt utval forskingsdesignverktøy og -metodar og framvise t dei kan bruke dei i praksis.

Generell kompetanse

 • Vise at dei kan designe eit samfunnsvitskapleg forskingsopplegg
 • Utvise analytiske og kritiske evner i gjennomført vitskap
 • Artikulere kjennskap til nøkkelkonsept i den vitskaplege litteraturen om vitskapleg design og kvalitative metodar innan samfunnsforsking.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i samanliknande politikk eller tilsvarande
Tilrådde forkunnskapar
SAMPOL305 Multivariat dataanalyse og SAMPOL306 Masterseminar i komparativ politikk
Studiepoengsreduksjon
Full poengreduksjon mot SAMPOL304
Krav til studierett
Emnet er reservert studentar som er tatt opp til masterprogrammet i samanliknande politikk
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Fullstendig oppmøte i ikkje færre enn 13 av 15 gruppemøter
Vurderingsformer

Mappevurdering som består av:

 • åtte timars hjemmeeksamen (60%)
 • to innleveringsoppgåver på maksimum 2000 ord (40%).

Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F 
Vurderingssemester

Eksamen tilbys i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for dei delane det registreres gyldig fråværpå, dette etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB. Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær kan også studenter med følgende reslutat melde seg:

 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på  studieprogrammet og alle emna der. 
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sammenliknende politikk har det administrative ansvaret for emnet.