Kultur, meining og kommunikasjon

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I sosialantropologien er det sentralt å forstå sosiale handlingar og hendingar i lys av dei ulike meiningar folk tilskriv dei. Kultur er eit sentralt omgrep i faget, og emnet gjer greie for ulike sosialantropologiske perspektiv på kulturell meining både på personnivå og som ein kollektiv, sosial storleik. Emnet tek for seg nokre temaområde der meiningsdimensjonen vert særs synleg, slik som ordninga av røynda (klassifikasjon), grunnleggjande verdsåskoding (kosmologi), teikn og kommunikasjon, forvalting av kunnskap, religiøse førestellingar og konstruksjonar av tid og historie (sosialt minne). Det vert lagt særskilt vekt på å forstå meining som sosial praksis, det vil seie korleis røyndomsorienteringar skapast, vert halde ved like og utfordra gjennom sosialt liv, og korleis produksjon av meining er vevd inn i sosiale relasjonar, økonomiske transaksjonar og utøving av makt. Praksisar metta med meining, slik som ritual, seremoniar, hekseri, magi og åndeinntrenging er difor sentralt i emnet, men emnet tar og opp meiningsaspekt ved estetikk og relasjonar mellom menneske og det ikkje-menneskelege.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kunne gje oversyn over sentrale faghistoriske debattar i antropologiske studiar av kultur, meining og kommunikasjon
 • kunne gje oversyn over sentrale teoretikarar og etnografiske bidrag i det antropologiske studiet av symbol, ritual, religion og meiningas rolle i utforming av kultur og sosiale relasjonar

Ferdigheiter

 • kunne nytte sentrale omgrep og perspektiv i det antropologiske studiet av kultur, meining og kommunikasjon
 • kunne gjere greie for korleis meining kan inngå i sosiale relasjonar og komme til uttrykk gjennom ulike kulturelle medie

Generell kompetanse

 • kunne gjere greie for korleis meining skapar sosialt liv og livsverdenar
 • ha evne til analytisk tenking og kan gjere bruk av sosialantropologiske omgrep og perspektiv for å forstå lokale og globale samfunnsprosessar
 • kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kan reflektere over desse
 • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust  
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar

 • 3-4 timar per veke
 • 7-8 veker
 • Totalt ca. 26 timar

Arbeidsgrupper, 2 timar per veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet har følgande obligatoriske aktivitetar:

 • Innlevering av essay på 1000-1500 ord (+/-10%)
 • Munnleg tilbakemelding på essay til medstudent i arbeidsgruppe
 • Obligatorisk deltaking på arbeidsgruppe under gjennomgang av essay

Aktivitetene må vere godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjende aktiviteter er gyldige i 4 semester.

Vurderingsformer

Skuleeksamen 8 timar

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Bokstavkarakterar A-F 
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Kontinuasjonseksamen

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.