Politikk, makt og motstand

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I sosialantropologien er det sentralt å forstå korleis makttilhøve gjennomsyrar sosialt liv og pregar fordelinga av sosiale, kulturelle og økonomiske privilegium i samfunn. I dette kurset vert studentane introdusert for sentrale perspektiv innan politisk antropologi, med vekt på viktige omgrep for analysar av makt. Omgrep som autoritet, legitimitet, ideologi, suverenitet, biopolitikk, hegemoni - mothegemoni, diskurs og motstand, vert utdjupa ved hjelp av studiefelt der sosialantropologar gjev viktige forskingsmessige bidrag til forståinga av maktforhold. Døme på slike studiefelt er staten, nasjonalisme, etnisitet, identitetspolitikk, organisert vald og konflikt, internasjonal migrasjon, minoritetspolitikk, politiske og sosiale rørsler, og globalisering. Emnet siktar imot å utvikle studenten sine evner til å kjenne igjen og kritisk analysere makttilhøve i kvardagslege sosiale relasjonar og sosiale og politiske strukturar. Gjennom kurset vil studentane også få moglegheit til å reflektere over eigen posisjon i maktstrukturar. Kunnskap/makt-relasjonar i antropologifaget vert problematisert i lys av fagkritiske perspektiv innan til dømes feministisk, postkolonial og dekolonial teori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • kunne gje ein oversikt over sentrale debattar og gjere greie for sentrale omgrep i sosialantropologiske studiar av makt og feltet politisk antropologi.
  • kunne gjere greie for ulike måtar makt og motstand kjem til uttrykk på i ein rekke typar samfunn og sosiale relasjonar.

Ferdigheiter

  • kunne anvende sentrale omgrep og perspektiv i det antropologiske studiet av makt i eit sjølvstendig skriftleg arbeid.
  • kunne diskutere på kva måtar maktforhold gjennomsyrer sosialt liv og preger fordeling av sosiale, kulturelle og økonomiske ressurser.
  • kunne reflektere over kunnskap/makt-relasjonar i antropologifaget i lys av fagkritiske perspektiv.

Generell kompetanse

  • kunne anvende sosialantropologiske omgrep og perspektiv i forståelsen av makt og feltet politisk antropologi.
  • kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kunne reflektere over desse.
  • kunne lese og skrive akademiske tekstar innanfor fagspesifikke sjangrar.

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust 
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, litteraturseminar, etnografisk film og kommentarar til arbeid med skriftlege oppgåver.

3-4 timer førelesing pr veke

7-8 veker, ca. 26 timer førelesning

Studentene er venta å førebu seg, samt å delta aktivt på forelesningar og litteraturseminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Oppgåveinnlevering undervegs på 1500 ord (+/- 10 prosent). Oppgåva må vere godkjend for å kunne gå opp til eksamen. Godkjend oppgåve er gyldig i totalt 4 semester.
Vurderingsformer

8 timers skoleeksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Kontinuasjonseksamen

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for sosialantropologi har det administrative ansvaret for emnet.