Statistiske metodar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Samanlikning av to utvalg, variasjonsanalyse og forsøksplanlegging. Bivariat normalfordeling, korrelasjon og enkel regresejon. Innføring i ikke-prametriske og Bayesianske metoder. Eksempler fra ulike anvendelsesområder blir gitt. Utvalgte emner fra sannsynlighetsregning blir også dekket, for eksempel ordningsobservatoren. Bruk av statistikkpakken R.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kjenner

 • Bivariat normalfordeling og korrelasjon
 • Ordningsobservatoren
 • Konfidensintervaller og tester for varianser
 • Regresjonsanalyse
 • Føyningstest og kontingenstabeller
 • Variasjonsanalyse: enveis og toveis
 • Ikke-parametriske tester (Wilcoxon)
 • Bayesianske metoder
 • Statistikkpakken R

Generell kompetanse

 • kan bruke grunnleggende statistiske metoder, og forstår det matematiske grunnlaget for disse
 • forstår grunnprinsipper for dataanalyse
 • kan programmere i stistikkpakken R, og kan fortolke resultater fra R

Studiepoeng, omfang

7,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet er et videreutdanningsemne som tilbys via UiB Videre, www.uib.no/utdanning/evu/136610/statistikk-og-statiske-metoder
Krav til forkunnskapar
R1 + R2 matematikk fra videregående skule
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon

ECON240: 3 SP

ITØK204: 5 SP

Arbeids- og undervisningsformer

Digitale forelesninger og /eller videoer ca 2 timer pr. veke

Data lab/2 timer i uken i 9 uker

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjent obligatoriske oppgaver (gyldig to semester: inneværende og påfølgende semester).
Vurderingsformer
Skriftlig eksamen: 4 timer
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta
Vurderingssemester
Eksamen i semester der emnet blir undervist.
Hjelpemiddel til eksamen
Tillatt hjelpemiddel: enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets sine regler
Administrativt ansvarleg
Administratit ansvarlig for emnet er Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt.