Dokumentariske produksjonar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette er eit vidtfemnande emne som har som mål å gi studenten kunnskap om, og røynsle med, ulike faktasjangrar. Emnet har tre modular.

Modul 1 Førebuing

Studentane startar med å følgje akademiske førelesingar med tilhøyrande filmvisingar som gir innsikt i dokumentariske tradisjonar og konvensjonar for film, tv og sosiale medier, samt i etiske problemstillingar knytt til verkelegheitsframstillingar. Desse førelesingane blir supplerte med gjesteførelesingar og seminar med representantar frå medieklynga som tek utgangspunkt i arbeidet deira med ulike typar faktaproduksjonar. Praksislærar gir studenten kunnskap om manusskriving for dokumentarfilm, og om planlegging og praktisk gjennomføring.

Modul 2 Oppdragsfilm/reportasje

Studentane skal få erfaring med korleis ein arbeider med korte informasjonsfilmar/reportasjar, frå research til idéutvikling til spissing av bodskap, til visuelt uttrykk. Oppdraga kan variere frå semester til semester, og vil typisk inkludere eigne øvingar som er relevante for dei konkrete produksjonane studentane skal lage.

Modul 3: Minidokumentar

Studentane skal produsere ein minidokumentar på 8-12 minutt.

Som del av førebuinga skal studentane også lære korleis å planlegge og pitche dokumentarprosjekt og få tilbakemelding på viktige punkt i produksjonsprosessen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om dokumentariske tradisjonar, konvensjonar og sjangrar, og evne til å innlemme desse innsiktene i eige arbeid
 • har kunnskap om etiske problemstillingar knytt verkelegheitsframstillingar på film, og evne til å bruke desse innsiktene i eigen praksis

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, skrive og gjennomføre dokumentariske produksjonar
 • kan arbeide konseptuelt og praktisk med oppdragsfilm/reportasjar
 • har kunnskap om og trening i ulike praksisar innan dokumentarfilmskaping
 • kan gjere informerte val om kva for tilnærmingar innan filmskaping som passar best for minidokumentarprosjektet

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar innan fagområdet dokumentarisk produksjon
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein teoretisk og praktisk bakgrunn innanfor fagområdet, og såleis bidra til å utvikle god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor ulike faktasjangrar

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
TVP101 og TVP102
Tilrådde forkunnskapar
MEPRO100
Studiepoengsreduksjon
TVP104 (30 studiepoeng)
Krav til studierett
Bachelorprogram i TV-produksjon.
Arbeids- og undervisningsformer
Workshops, forelesingar, seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Fleirkameraproduksjon og intervjuteknikk
 • Gjennomføre produksjon knytt til oppdragsfilm/reportasjar
 • Deltaking på workshop knytt til produksjon av dokumentarfilm, og gjennomføring av praktisk øving knytt til denne
 • Studentane skal vurdere kvarandre sine arbeid, i samråd og samarbeid med fagleg stab.

  Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

  Gyldige obligatoriske krav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer

  Mappevurdering:

  • Minidokumentar på 10-12 minutt (gruppevis)
  • Refleksjonssrapport på 4000 ord (pluss/minus 10%) i tilknyting til minidokumentaren (gruppevis)

  Det vil bli lagt hovudvekt på minidokumentaren i vurderinga.

  Det blir gjort ei samla vurdering av innhaldet i mappa og det blir gitt éin karakter (ingen delkarakterar for dei enkelte mappeelementa).

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitenskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.