Programmering i Python

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi grunnlag for avansert bruk av data i journalistisk arbeid. Studentane lærer å skrive enkle program og forstå grunnleggande omgrep i eit moderne programmeringsspråk, mellom anna variable tal- og tekstoperasjonar, val- og løkkestrukturar, funksjonar, iterasjon, samlingsstrukturar, filer og klassar. Typer av data og modular med relevans for journalistisk arbeid, som tekst og regneark, står sentralt i emnet.

Emnet gir ei praktisk innføring i programmeringsspråket Python. Studentane kan bruke eigne data i individuelle oppgåver.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale omgrep innan programmering og korleis desse vert realisert i eit moderne programmeringsspråk
 • har kjennskap til datamaskina sin verkemåte, eksekvering og datalagring
 • har kjennskap modular som er relevante for journalistisk arbeid
 • har kjennskap til bruksområde for programmering i gravande journalistikk

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan bruke programmeringsomgrep og programmeringskonstruksjonar
 • kan bruke verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program
 • kan utforme enkle program som handterer ulike typar data

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan nytta grunnleggande programmeringskunnskap sjølvstendig i relevante journalistiske samanhengar.
 • har forståing av programmering som metode i gravejournalistikk

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Etter- og vidareutdanning, høgare grad

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
UJO664 eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon

DATA110 (10sp)

INFO132 (10sp)

INF100 (10sp)

INF109 (10sp)

MIX101 (10sp)

Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opent for dei som har fått opptak til emnet gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
Fysiske samlingar, digitale seminar, førelesingar og gruppearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen
Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

 • Legeattest/gyldig fravær
 • Avbrudd under eksamen
 • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet