Masteroppgåve i gravejournalistikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med masterprosjektet er å utvikla ei teoretisk-analytisk oppgåve i lys av eige eller andre sitt praktiske graveprosjekt. Den erfaringsbaserte kompetansen og ei teoretisk-analytisk tilnærming vil til saman gi ein særeigen, sjølvstendig og avansert kompetanse innanfor gravejournalistikk.

Masteroppgåva skal vera på om lag 40 sider. Problemstillinga skal springa ut frå eit graveprosjekt, som kan vera eins eige. Problemstillinga skal svarast på ved hjelp av relevante vitskaplege metodar og teori og drøftast på ein fagleg avansert måte, ved hjelp av relevant faglitteratur. Drøftinga skal vera integrert med studentens erfaringsbaserte kompetanse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsbytte:

Kunnskapar:

Studenten

 • har avansert kunnskap innan fagområdet journalistikk og spesialisert innsikt i gravejournalistikk.
 • har inngåande kunnskap om relevante vitskaplege teoriar og metodar.

Ferdigheiter:

 • kan gjera nytte av relevante forskingsmetodar.
 • Har kunnskapar i akademisk skriving og presentasjon

Generell kompetanse:

 • Har avansert forståing for vitskaplege tilnærmingar til gravejournalistikk
 • Kan analysera relevante fag-, yrkes- og forskingsetiske problemstillinga

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår/haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Enten UJO660 eller UJO661, pluss 50 studiepoeng med valfrie emner i kursdelen.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Videreutdanningskurs. Opptak til emnet skjer gjennom UiB Videre.
Arbeids- og undervisningsformer
 • Rettleiing
 • Seminar/workshops
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet
  Rettleiing i samband med masteroppgåva
  Vurderingsformer

  Skriftleg refleksjonsoppgåve over sjølvvalt e Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Masteroppgåva består av ei teoretisk-analytisk oppgåve på om lag 40 sider.

  Masteroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Vår/haust

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og  01.12 for vårsemesteret. 
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert av studentar og faglærar etter kvar gjennomføring.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet, ved Institutt for informasjons- og medievitskap