Astri Andresen

Stilling

Professor, historie

Tilhørighet

Forskning

Mine forskningsinteresser spenner over fire tema: Barns historie, samisk historie, spørsmål i skjæringsfeltet mellom medisinhistorie og helsepolitikk, og universitets- og vitenskapshistorie.

I barnehistorien har jeg vært spesielt opptatt av alle former for bortsetting; i fosterhjem, barnehjem og skolehjem. Hvorfor ble barn satt bort, hvem bestemte det, og hva ble barna tilbudt i de ulike typene av hjem de kom til? Var en barndom som bortsatt helt annerledes enn andre barns?

Innenfor temaet samisk historie, har jeg også utforsket barn i skolen, men særlig spørsmål knyttet til samiske samfunn i grenseland: Mellom Norge på den ene siden, Finland, Russland/Sovjetunionen og Sverige på den annen. Hva har det at samiske samfunn kom til å ligge i ofte omstridte grenseområder betydd for rettigheter og næringsutøvelse, og for mulighetene til å oppretthold egen kultur? Samisk befolkningshistorie, norsk samepolitikk og samenes egen politikk er andre tema, og forholdet mellom politikk og historieskriving og formidling er et stadig aktuelt tema.

Innenfor medisin- og helsehistorie står igjen barn sentralt, spesielt forebyggende medisin (som skolebespisning og skolehelsetjeneste), i tillegg til pediatri-historie. Under denne overskriften passer også forskning om befolkningspolitikk og fødselsregulering i mellomkrigstiden og tiden etter 2. verdenskrig.

Et siste felt er universitets- og vitenskapshistorie i tiden etter 2. verdenskrig, med et spesielt søkelys på Universitetet i Bergens egen historie (se under prosjekt).

 

Publikasjoner
Anmeldelse
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Lærebok
Vitenskapelig monografi
Populærvitenskapelig artikkel
Innledning
Rapport
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave
Leksikonartikkel
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000. Serie framtider. Institutet för framtidsstudier/Dialogos förlag 2011. Sammen med Ó. Gardarsdóttir, M. Janfelt, C. Lindgren, P. Markkola og I. Söderlind.

"The Sami, Saminess and the staffing of health services in Northern Norway, 1960s-2001". I J. T. H. Connor & S. Curtis (eds): Medicine in the Remote and Rural North, 1800-2000. Pickering&Chatto 2011.

Making a new countryside. health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang 2010. Redigert sammen med J. L. Barona og S. Cherry.

"In the wake of the Kautokeino-event: Changing perceptions of insanity and of the Sámi 1852-1965." Acta Borealia 2007-

"From poor law society to the welfare state: school meals in Norway 1890s-1950s." Journal of Epidemiology and Community Health 2007; 61: 374-277. Sammen med Kari Tove Elvbakken.

Hender små. Bortsetting av barn i Norge 1900-1950. Fagbokforlaget, Bergen 2006.

"Perspectives on the Interaction of Medicine and Rural Cultures: Spain, Norway and European Russia 1860s-1910." In Barona, J.L. and S. Cherry (eds): Health and Medicine in Rural Europe (1850-1945). Scienta Veterum 11. Seminari d'estudis sobre la ciencia. Valencia 2005.

"States Demarcated - People Divided: the Skolts and the 1826 Border Treaty." In Jackson, T. and J.P.Nielsen (eds). Russia-Norway. Physical and Symbolic Borders. History Department, University of Tromsø and Institute of World History, Russian Academy of Science. Moscow 2005.

"Grenser for arbeidet. Barn i norsk jordbruk 1900-1950." I Sjöberg, M. (red): Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer. Skrifter om skogs- och landbrukshistoria, 18. Nordiska Museet, Stockholm 2004.

"Gender, probation and reform in inter-war Norway." In Cox, P. and H. Shore (eds): Becoming Delinquent: European Youth 1650-1950. Ashgate Publisher, Darthmouth 2002.

 

Prosjekter

Jeg leder et arbeid om UiBs egen historie, spesielt vitenskapshistoriske tema. En stor gruppe forfattere, flere fra UiB, har vært/er i arbeid med dette, og høsten 2022 utgis resulatet i tre bind. Det første handler om skiftende rammer for vitenskap, det andre består av et knippe vitenskapshistorier fra ulike disipliner og flerfaglige felt, mens det tredje handler om vitenskapen i samfunnet. Utdanning som en vitenskapelig praksis får særlig stor plass der, men også formidling og ulike typer oppdragsforskning og forskning for staten.

Prosjektet er igangsatt av Universitetsstyret.