Kjersti Vetlejord Børø

Stilling

Seniorarkitekt , kulturminneansvarlig

Tilhørighet

Eiendomsavdelingen

Arbeid

Arbeider med restaurerings-, bygge- og vedlikeholdsprosjekter i UiBs fredete og vernede eiendommer, og øvrige kulturminnefaglige problemstillinger knyttet til bygningsmassen. Aktuell kompetanse: Kunnskap om relevant lov- og regelverk, fortolkning av verne- og fredningsbestemmelser og vurdering av mulighetsrom, vurdering av løsninger, prosessplanlegging, prosjektledelse, dialog med fagmyndighetene, vernevurderinger, tilstandsvurderinger, arkivstudier m.m.