Mary Bente Bringslid

Stilling

Emerita

Tilhørighet

Forskning

Antropologiske hovudinteresse: Norske bygders sosiokulturelle utvikling i eit komparativt perspektiv. Sentralt tematisk står bygders institusjonar, bygders sosiokulturelle kompleksitet og forhold til det overlokale.
Dr. avhandlinga frå 1996 er ei undersøking av lokalitet, som omgrep, og av det lokales mange nivå og ytringar. Dei seinare åra har merksemda vore retta mot forholdet mellom det sosiokulturelle og det stadlege.

Undervisning

H-10: SANT 350- Essayseminaret

H-09: SANT 118 Regional etnografi Norge/Norden

H-08: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

H-06: SANT 208 Rom og materialitet: Perspektiv på landskap, lokalitet og hus

V-06: SANT601 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi(nettversjon)

H-05: SANT101 Menneske, kultur og samfunn: Innføring i sosialantropologi

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling
Faglig kapittel
Intervju
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Hovedfagsoppgave
Programdeltagelse
Vitenskapelig monografi
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Bøker
(red.) 2012. Bygdeutviklingas paradoks. Oslo: Scandinavian Academic Press.

1990. Home Parties i Sommarfjord. Oslo: Det Norske Samlaget.


Bokkapitler
2002. Innsida frå utsida: Sosialantropologi - eit fruktbart paradoks?, i L.Helland og P.Nafstad (red.) Samfunnsvitenskapene - Paradigmer og modeller. Oslo: Cappelen Akademisk, pp. 166-178.

2000. Stovedørspolitikkens paradoks. Makt og avmakt i ein liten, norsk kommunes lokalpolitikk, i Siri Meyer (red.) Avmakt: Skjebne, frigjøring eller maktbase. Makt og demokratiutredningen 1998-2003. Oslo: Gyldendal Akademisk, pp. 168-191.

1998. Modernitet som vilkår for framandkulturell innvandring til eit lokalsamfunn. Eit døme frå den norske vestkysten, i Lars Nilson og Sven Lilja (red.) Innvandrarna och lokalsamhallet. Historiska aspekter på integrationen av invandrare i nordiska lokalsamhellen. Stockholm: Historiska institutionen, Stockhoms universitet: Stads- och kommunhistoriska institutet, pp. 187-200.


Tidsskriftsartikler
2008. Vestnorsk vegsak på vrangen - Bygda som sosialt rom. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 19(2-3):108-121

1998. Oss og dei andre - om Mary Douglas sin klassiker 'Rent og Urent. Replikk, 3(5): 10-21.

1998. Kva kvinneforeningar kommuniserer. Tre lokale kvinneforeningars bygdenorske modernitet. Landbruksøkonomisk Forum, 3(3): 19-27.

1995. Den moderne bygda og den framande. Syn og segn, 4.

1993 Aktørmodell og aktørperspektiv. Nokre trekk ved metodologisk individualisme. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 3: 115-125.


Avhandling
1996. Bygda og den framande. Ein studie av det lokales de- og rekontekstualisering i ei vestnorsk bygd. Doktorgradsavhandling, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen, p. 242.


Annen litteratur og mediebidrag
2009. Innleiing til Norske rom sin nettverkskonferanse 2.-3. nov 2009: "Bygdeutvikling når alternativet er avvikling"

2005. Innlegg på UiB/HiB sin konferanse Rom og sted - Arkitektur og helse. 26-28. april 2005: "Seminarrommets orden".


Dikt for barn
2009. Stankelbeinskrift. Oslo: Samlaget.

2006. Hunden Parabol tenkjer på månen. Oslo: Samlaget.

2003. Dei blå revane. Oslo: Samlaget.

Prosjekter

Pågående
2009-2012: "Bygdeutvikling, estetisering og det lokales paradoks"


Avsluttede

1998-2001: "Det nye" - Senter for Europeiske kulturstudier
Delprosjekt: "Folks forteljingar om det nye - Det nye i folks forteljingar."

 

Kompetanse

Regional: Bygd, Vestlandet, Norge, Norden

Tematisk: Lokalitet, lokal/global, stad, sosial romdanning