Kunstpraksis 3

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I det tredje semesteret fordyper du praksisen din gjennom kontinuerleg eksperimentering, dialog og implementering av relevante kunstnarlege verktøy og metodar. Du utviklar evna di til å plassere arbeidet ditt i samanheng med samtids- og historiske praksisar og utforskar Professional Practice relevant for dine eigne arbeidsmetodar.

Kunstemnane er utforma for å støtte den sjølvstendige kunstpraksisen din. Du utviklar sjølvinitierte kunstverk og prosjekt i dialog med hovudrettleiaren din og deltar i tillegg i komplementære aktivitetar som gruppekritikkar, kullmøter, utstillingar, seminar, refleksjonsøvingar og verkstader for utvikling av profesjonell praksis.

Læringsutbyte

På slutten av emne skal studenten demonstrere:

Kunnskap

 • Artikulere konseptuelle resonnement i høve til kunstpraksisen din
 • Utvikle strategiar for presentasjon basert på ei vurdering av korleis ulike tilnærmingar påverkar innhald og meining

Ferdigheiter

 • Hente relevant kunnskap frå eksterne kjelder
 • Eksperimentere med relevante verktøy og metodar

Generell kompetanse

 • Byrje å formulere di eiga kunstnarlege språk
 • Skape sjølvinitierte kunstverk og prosjekt
 • Reflektere kritisk over di eiga verksemd og prosess, så vel som verksemda til dine medstudentar

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Bestått ART111 Kunstpraksis 2
Tilrådde forkunnskapar
REF100, REF110 og emner frå metode/medium-emnegruppen.
Krav til studierett
Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.
Arbeids- og undervisningsformer

Kunstemna (ART) er utforma for å støtte den individuelle kunstpraksisen din. Utviklinga av arbeidet ditt skjer i tett dialog med hovudrettleiaren din gjennom rettleiing, både individuelt og i grupper, som stimulerer utforsking og eksperimentering. Gruppekritikkar oppmuntrar deg til å finslipe dine reflekterande og analytiske ferdigheiter i relasjon til arbeidet til medstudentane dine. Gruppekritikkar oppmuntrar studentane til å utvikla refleksjons- og analytiske ferdigheiter i relasjon til arbeidet til medstudentar.

Studentane leverer ein individuell semesterplan som skisserer mål og foreslåtte aktivitetar. Desse aktivitetane må samsvara med læringsmåla for emnet og må godkjennast av hovudrettleiaren.

Sjølv om det vert lagt vekt på sjølvstendig utvikling, vert studentane oppmoda til å delta på førelesningar, presentasjonar, seminar og verkstader når det er tilgjengeleg. I tillegg til rettleiargruppeaktivitetar, møter studentane jamleg med sin årsklasse gjennom semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på minimum fire møter med hovudrettleiar, individuelt og/eller i grupper
 • Innsending av individuell semesterplan
 • Vurderingsformer

  Mappevurdering. Ein heilskapleg vurdering av sjølvstendig kunstnarleg arbeid skapt i noverande semester, basert på to delar:

  • Semesterrapport: Ein kort tekst som reflekterer over korleis du nærma deg den sjølvstendige studiopraksisen din denne semesteret, støtta av dokumentasjon av den kunstnarlege aktiviteten din.
  • 45-minutt munnleg vurdering:

  a) 10 minutt presentasjon om ditt sjølvinitierte kunstnarlege arbeid skapt i løpet av noverande semester.

  b) 35 minutt med spørsmål og kritisk tilbakemelding som rettar seg mot det du har skapt og refleksjon i høve til emnet sitt læringsutbytte.

  Vurderingskriterium:

  Utforsking

  Analyse

  Fagkunnskap

  Eksperimentering

  Kommunikasjon og presentasjon

  Samarbeid og sjølvstendig arbeid

  Personleg og profesjonell utvikling

  Karakterskala
  Bestått / ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Haust. Det er ikkje mogleg å trekkje seg frå vurdering i dette emne, jf studieforskrifta § 8-2 (3).
  Emneevaluering
  Emnet evalueres hvert tredje år.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.
  Administrativt ansvarleg
  Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.