Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kandidaten skal arbeide i en bedrift i 15 dager og skal i løpet av denne perioden delta i et nærmere definert sett av arbeidsoppgaver som den aktuelle bedrift kan tilby. Videre skal kandidaten utarbeide en rapport av bedriften med obligatorisk muntlig fremføring av rapporten. Normalt vil ikke praksis gjennomført uten forhåndsavtale godkjennes. I feltkurset inngår innføring i sentrale arbeidsmetoder knyttet til forskning innen havbruk eller fiskehelse, herunder behandling av stamdyr, merkemetoder og prøvetaking. Lovverk og forvaltningsdelen tar opp sentrale tema knyttet til næringens organisering, lovverk og forvaltning. Kurset inkluderer blant annet lovverk og forvaltning knyttet til akvatiske dyrs helse og sykdom. Emner som kvalitetskontroll, slakteriforskrifter og sykdomsloven blir gjennomgått spesielt. Det samme gjelder forskrifter som omhandler vaksinering, hygiene, desinfisering, helseattester og helseovervåking, samt forsøk med dyr.

Læringsutbyte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:
 • Kjenne til sentrale arbeidsmetoder knyttet til havbruksforskning.
 • Beherske skriving av faglige rapporter med utvidet beskrivelse av bedrifter innen havbruksnæringen.
 • Kunne tolke og reflektere kritisk over informasjon fra faglitteraturen.
 • Ha kunnskap til i sentrale aspekter ved forvaltning, lovverk og organisering av havbruksnæringen i Norge.
 • Ha kunnskap til forvaltningsrett og sentrale regler knyttet til den innenfor oppdrett.
 • Kunne tilegne seg ferdigheter i bruk av rettskilder og rettskildebruk knyttet til havbruksnæringen.
 • Lære å jobbe i gruppe for å produsere en felles tekst.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Krav til forkunnskapar
Ingen.
Tilrådde forkunnskapar
BIO104 - Komparativ fysiologi eller BIO114 - Zoofysiologi (utgått emne), BIO203 - Innføring i havbruk (tidlare MAR250), BIO206 - Ernæring hos fisk (tidlegare MAR253),BIO291 - Fiskebiologi II - Fysiologi.
Studiepoengsreduksjon
MAR252 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur (10 SP) overlappar 100% (utgått emnekode, er no BIO205 - Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur).
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk praksisperiode (15 dagar) m/rapport og fremføring.
 • Obligatoriske innleveringar (3 innleveringar) i lovverk- og forvaltningsdelen.
 • Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 6 semester, inkludert semesteret aktivitetane vart fullførte i.

  Vurderingsformer
 • Mappeevaluering.
 • Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Det er mappeevaluering kun på vårsemesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringar av emnet finn du i Studiekvalitetsdatabasen.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for biovitenskap har det administrative ansvaret for emnet.