Data og demokrati

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette kurset handler om hvordan fordeling av kontroll over og tilgang til data kan utfordre demokratiske verdier, men også være med å styrke slike verdier. Produksjon og utnytting av data preger samfunnsutviklingen på alle nivåer, og algoritmer er i stadig større grad med å prege borgernes ulike samfunnsforståelser og holdninger. Bruk av teknologier til å samle, analysere, distribuere og gjøre beslutninger på grunnlag av ulike datakilder reiser nye spørsmål om utviklingen av demokratiet, blant annet om når beslutninger er legitime, hva som er rimelig grad av kontroll over egne opplysninger, og om hvordan betingelsene for et en velfungerende offentlighet kan ivaretas.

Målet med kurset er å gi en kritisk og nyansert forståelse av hvordan ulike samfunnsaktørers bruk av data og algoritmer har implikasjoner for demokratiske prosesser. Sentralt er avveiingen mellom algoritmiske beslutninger og menneskelige vurderinger, sett i lys av ulike forståelser av demokratiske verdier.

Aktuelle problemstillinger:

  • Hva er polarisering, hvilken rolle spiller algoritmer i utviklingen av polarisering, og i hvilken grad er polarisering en utfordring for et demokratisk ordskifte og for rasjonell meningsdannelse?
  • Hvilken rolle spiller politisk reklame i sosiale medier i valgkamper, og i hvilken grad kan strategisk bruk av sosiale medier påvirke politiske holdninger?
  • Er vår selvbestemmelse truet av de store teknologiselskapenes bruk av våre data, hvilke former for algoritmisk utnyttelse av personopplysninger er integritetskrenkende, og hvordan kan algoritmer være med å styrke den enkeltes kontroll over egne opplysninger?
  • Hva er algoritmisk rettferdighet, under hvilke betingelser og i hvilke sammenhenger er algoritmiske beslutninger legitime, og hvordan bør bruken av algoritmiske beslutninger reguleres?

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Studenten kjenner sentrale eksempler på algoritmisk informasjonsbehandling i tilknytning til demokratiske prosesser, og studier av deres påvirkning på slike prosesser.
  • Studenten skal forstå hva som kan være involvert i avveiing mellom algoritmiske beslutninger og menneskelige vurderinger, sett i lys av ulike forståelser av demokratiske idealer.

Ferdigheter

  • Studenten kan forklare og kritisk evaluere påstander om hvordan kontroll over data og algoritmer påvirker demokratiske prosesser.

Generell kompetanse

  • Studenten har en kritisk og nyansert forståelse av hvordan demokratiske verdier påvirkes av data og algoritmer.
  • Studenten kjenner perspektiver, som kan utvikles videre gjennom studier og samfunnsdeltakelse.

Studiepoeng, omfang

2,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Grunnleggjande nivå

Undervisningssemester

Vår og haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar (4-6) og oppgaveløysing.

Undervisninga vil føregå på digitalt på Zoom

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive/løyse 2-4 tekstar/oppgåver. Kvar student skal òg kommentere tilsvarande oppgåver til minst éin medstudent

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i eit semester etter godkjenning

Vurderingsformer

Digital vurdering av mappe. Mappen skal inneholde 4 innleveringer om oppgitte tema og et refleksjonsnotat.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.