Arbeidsmarknadsøkonomi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Å gi studentane ei elementær innføring i sentrale deler av arbeidsmarknadsteorien og korleis den kan nyttast for analyse av aktuelle problemstillingar.

Innhald:

Kurset gir ein gjennomgang av sentrale element i feltet arbeidsmarknadsøkonom med utgangspunkt i teori om tilbod av og etterspurnad etter arbeidskraft.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten ...

  • kan gjere greie for sentral økonomisk teori om tilbod- og etterspurnad etter arbeidskraft, lønsdanning og inntektsfordeling.
  • kan gjere greie for sentrale trekk ved den norske arbeidsmarknaden.

Ferdigheiter

Studenten...

  • kan med grunnlag i økonomisk teori drøfte kva som bestemmer løn, sysselsetjing og inntektsfordeling.
  • kan drøfte korleis offentleg politikk kan påverke arbeidsmarknaden.

Undervisningssemester

Vår/ujamnt
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
Ope
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar og seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk innleveringsoppgåve.

Obligatorisk oppgåve som ikkje blir godkjent på første forsøk, kan leverast på nytt. For å kunna levera på nytt, må første forsøk vera utfyllande, det vil seie at studenten må ha gjort eit forsøk på å svara på størsteparten av oppgåva.

Obligatoriske arbeidskrav som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på emnets undervisningsspråk.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk eller dansk. Det er også høve til å levere på engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
  • Matematisk formelsamling av K Sydsæter, A. Strøm og P. Berck eller Mathematical Formulas for Economists of B. Luderer, V. Nollau and K. Vetters.
  • Enkel, ikkje-programmerbar kalkulatorar utan grafisk display i samsvar med universitetets reglar.
  • Institutt for økonomi kan gjennomføre stikkprøvar av hjelpemidla i eksamenslokalet.