Klinisk farmasi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ein introduksjon til klinisk farmasi. Studentane skal utvikle basale kliniske ferdigheiter i løpet av emnet. Emnet gir i tillegg ei basal innføring i kommunikasjon om farmasøytisk rådgjeving ved alminnelege helseplager.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

 • Kan nytte kunnskap om legemiddel til førebygging og behandling av hjarte-kar sjukdom for å optimalisere legemiddelbehandling
 • Kan analysere helseopplysningar og vurdere om tilstanden er eigna for eigenomsorg eller om personen bør visast vidare i helsetenesta
 • Har kunnskap om og forhold seg til helse- og sosialpolitikk og kan nytte oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og rettleiarar i sin tenesteutøving

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan gjennomføre legemiddelgjennomgang og utarbeide ein plan for farmasøytisk omsorg som bidreg til å ta hand om og forbetre legemiddelbehandling og pasientsikkerheit.
 • Kan nytte strategiar for å fremme etterleving og oppnå rasjonell legemiddelbehandling
 • Kan utføre legemiddelsamstemming
 • Kan analysere og ha eit kritisk forhold til kjelder til medisinsk informasjon og svare tilfredsstillande på enkle førespurnader om legemiddelinformasjon
 • Kan nytte fagleg kunnskap til å gi tilpassa legemiddelrelaterte råd til anna helsepersonell og pasientar, både av fagleg kvalitet ,og med adekvat kommunikasjon og formidling

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over erfaringar frå praksis for å klargjere framtidige læringsbehov
 • Har innsikt i e-helse, velferdsteknologi og digital sikkerheit, og kan hjelpe i utviklinga av og bruke eigna teknologi både på individ- og systemnivå

Studiepoeng, omfang

8 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Klinisk institutt 2
Krav til forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Integrert masterprogram i farmasi
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet inneheld:

Seminar, førelesingar og utplasseringar på sjukehus og i primærhelsetenesta, tilsvarande 8 stp totalt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk oppmøte på alle seminar og utplasseringar, inkludert TVEPS.
 • Obligatorisk oppmøte på førelesingar (Maksimalt 20 % fråvær frå førelesingar er tillat).
 • Digital test, fleirvalsspørsmål (80% bestått)
 • Refleksjonsessay
 • Alle obligatoriske aktivitetar må vere godkjent for å kunne delta i OSKE-eksamen
  Ein har tre forsøk på å få den digitale testen godkjent.

  Vurderingsformer

  OSKE-eksamen, består av 3 individuelle delar:

  1. Legemiddelinformasjon. 2. Symptomforståing. 3. Medisinsk informasjon

  10 minuttar på kvar del, totalt 30 minuttar

  Ingen hjelpemiddel tillat

  Alle delar må vere bestått for å bestå emnet. Dersom du får ikkje bestått på ein eller fleire delar, må den delen/delane du ikkje har bestått, repeterast.

  Karakterskala
  Bestått/ikkje bestått.
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programutvalget for farmasi
  Administrativt ansvarleg
  Administrative spørsmål: studie@kliniskmedisin.uib.no