Regionalgeografisk feltkurs

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Studenten skal praktisere sine teori- og metodekunnskapar, og gjennom ei feltoppgåve vise korleis problemstilling, hypotesar og forskingsopplegg blir utvikla i ein samfunnsgeografisk kontekst.

Innhald

Deltakarene får moglegheit til å praktisere sine teori- og metodekunnskapar i ei empirisk undersøking av eit regionalgeografisk problem. Tema og problemområde skal veljast i samråd med faglærer. Feltkurset går kvart år, enten i Noreg eller til utlandet. Etter førehandsgodkjenning er det mogleg å levere ei semesteroppgåve basert på litteraturstudiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere nytte av sentrale tema og teoriar i samfunnsgeografi som ho eller han har tileigna seg i løpet av bachelorstudiet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjennomføre eit mindre forskingsprosjekt ved å lage ei problemstilling,utvikle eit forskningsdesign og granske dette teoretisk og empirisk
 • kan gjere nytte av kvalitative og/eller kvantitative felt- og analysemetodar

Generell kompetanse

Studenten

 • beherskar akademisk skrive- og referanseteknikk, og viser dette gjennom ein feltrapport
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og et feltområde enten ein stad i Noreg eller i utlandet, fyrst og fremst Europa. Feltområdet vil variere frå år til år.
Krav til forkunnskapar

GEO110, GEO111, GEO113, GEO124, GEO125 og GEO131, eller tilsvarande.

GEO204, GEO206 og GEO221/GEO222 skal takast i same semester (eventuelt før).

Studiepoengsreduksjon
GEO251 (10 poeng), GEO286 (10 poeng)
Krav til studierett
Ope, men talet på plassar er avgrensa. Opptak skjer etter denne prioriteringa:
 1. Studentar på bachelorprogrammet i geografi i 6. semester.
 2. Studentar på bachelorprogrammet i geografi i 4. semester.
 3. Utvekslingsstudentar med godkjent bakgrunn (minimum 60 ECTS i geografi).
Arbeids- og undervisningsformer

1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 5-7 seminar.

Feltkurs: 3-5 dagar (antal dagar avhengig av reiseavstand).

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking på feltkurs
 • Deltaking på feltførebuande seminar.
 • Studentane vel litteratur til oppgåva (utanom pensum) i omfang 150-200 sider i samråd med faglærar.
 • Godkjend obligatorisk aktivitet er kun gyldig det semesteret det bli gjennomført.

  Vurderingsformer

  Feltrapport som gruppeeksamen der 2-3 studentar skriv rapporten saman.

  Individuell justerande munnleg eksamen.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Kontinuasjonseksamen:

  Gruppevis feltrapport:

  Vurdering kun i undervsiningssemester. Denne vurderingsforma kan ikkje tilby kontinuasjonseksamen. Studentar må delta på feltkurs og arbeidet med feltrapport.

  Justerande munnleg eksamen:

  Ny eksamen blir arrangert for studentar med gyldig fråvær på eksamensdagen. Studentar med gyldig fråvær slik det er definert i UiB-forskrifta § 5-5 kan søke om ny eksamensdag.

  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.