Magmatisk og metamorf petrologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:
Første del av emnet gjennomgår magmatisk aktivitet i ulike tektoniske miljøer, inkludert kontinentale rifter, oseaniske sprederygger og subduksjonssoner samt magmatisk aktivitet innenfor tektoniske plater. Den andre delen av emnet vil gjøre deg kjent med ulike prinsipper for metamorf petrologi med vekt på viktigheten av væske-bergart interaksjoner.

Innhold:
Etter en kort introduksjon beskriver emnet magmatiske fasediagram og mineralfaseforhold. Denne teoretiske kunnskapen blir tatt i bruk for å forklare smelting og krystallisering av magmatiske væsker og skildrer disse prosessene i ulike magmatiske miljøer relatert til platetektonikk på jorda. Deretter vil emnet introdusere metamorf petrologi, metamorfe teksturer og nomenklatur, gjøre deg kjent med tolkningen av metamorfe fasediagrammer og diskutere metamorfose av ulike bergarter og i ulike geodynamiske omgivelser. Grunnleggende prinsipper for geotermobarometri, reaktiv væskestrøm og hydrotermiske mineralforekomster vil bli diskutert i den siste delen av emnet. De teoretiske forelesningene vil bli ledsaget av praktiske øvelser inkludert petrologiske observasjoner i tynne seksjoner av utvalgte prøver, CIPW-normer, enkle magmatiske og metamorfe fasediagrammer.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten kan

 • forklare faseforhold i enkle fasediagrammer
 • forklare forskjellene mellom åpne og lukkede systemer
 • forklare den fysiske prosessen med magmadannelse ved delvis smelting av mantelen
 • beskrive magmatisk differensiering, blanding og forurensning som endrer magmatiske smelter på vei til overflaten
 • forklare de petrologiske og geokjemiske egenskapene til ulike platetektoniske miljøer
 • diskutere forholdet mellom geodynamiske omgivelser og metamorfe faser
 • oppsummere viktigheten av væsker for mineralerstatningsreaksjoner
 • identifisere hovedtyper av hydrotermale malmforekomster

Ferdigheter

Studenten kan

 • vise sammenhengen mellom geodynamisk setting og naturen til magmatisk/metamorfe bergarter
 • tolke enkel geokjemisk variasjon og metamorfe fasediagrammer
 • beskrive og tolke teksturene til magmatiske og metamorfe bergarter
 • diskutere de ulike metamorfe miljøene og produktene
 • Utlede metamorfe forhold basert på petrologiske observasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan

 • plotte data og lage enkle utregninger i Excel
 • konstruere enkle fasediagrammer ved hjelp av relevant programvare
 • lese og finne relevant informasjon i vitenskapelige artikler
 • bruke mikroskop og gjenkjenne bergartstekstur og mineralsammensetninger
 • beskrive en magmatisk eller metamorfe bergartsprøve

Undervisningssemester

Vår. Undervises ikke vår 24.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
GEOL108 :10 sp, GEOL242 : 10 sp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger 4 timar/veke, fordelt på 2 gonger
 • Øvingar 2 timer/veke
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Studentane skal fullføre 4 oppgåver for få endeleg vurdering i emnet:

  - Bergartsbeskrivingar (2), eit tynnslip og ein håndprøve (ein magmatisk og ein metamorf prøve)

  - Excelbasert øving der ein skal kalkulere ein petrogenetisk modell.

  - Øving i kalkulering av metamorfe fasediagram

  Vurderingsformer

  Vurderingsformar: Mappevurdering, der alle deler tel likt:

  - Vurdering av bergartsbreskivingane
  - Vurderinig av exceløvinga
  - Vurdering av berekningsøving for metamorft fasediagram

  Alle deler må gjennomførast og godkjennast for å få endeleg vurdering i emnet.

  Karakterskala
  Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
  Vurderingssemester
  Vår. Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere mappe i semestra emnet vert undervist.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.