Masteroppgåve i japansk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Masteroppgåva er det skriftlege resultatet av eit sjølvstendig forskingsprosjekt, og det er såleis dette formelle produktet som markerer fullføringa av mastergraden. Hensikten med oppgåva er å la kandidaten utvikle og kommunisere avansert kunnskap og forståing for, samt forskings- og skriveferdigheiter i eit avgrensa fagområde innan Japan-studiar. Oppgåva skal skrivast på norsk eller engelsk.

Oppgåvas format er anten ei tradisjonell avhandling eller ei annotert og kontekstualisert omsetjing. Oppgåva skal normalt ha ei lengde på 25000 - 40000 ord. Ho viser mellom anna passande teoretiske og metodologiske perspektiv, datainnsamling og -analyse, og gode skriftlege kommunikative evner.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten

 • har svært spesialisert kunnskap innan eit avgrensa Japan-relatert forskingsfelt, tilstrekkeleg til å gå videre til PhD-studiar.
 • har brei kunnskap om Japan-studiar generelt.
 • forstår sentrale problemstillingar og metodologiar både innafor Japan-studiar og kandidatens eige, avgrensa temaområde.
 • Kan omsetje og kontekstualisere japanskspråklege fagtekster innan eit avgrensa fagfelt.

Ferdigheitar

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og løyse problem som forutset solide kunnskapar i Japan-studiar og i det utvalde temaområdet.
 • er i stand til å forhalda seg til og vurdere kritisk datamateriale, metodar og teoriar innan disiplinen.
 • kan gjennomføre eit rettleia forskingsprosjekt i samhøve med relevante forskingsetiske regler og normer, inkludert innsamling, analyse og formidling av ulike kjelder og datamateriale.
 • er i stand til å tileigne seg og anvende kunnskap relatert til nye problemområde i disiplinen.
 • forstår og kan følge normer og konvensjonar for akademisk skriving.
 • kan nytte relevant teknologi nødvendig for å gjennomføre og rapportere sjølvstendig forsking innan disiplinen.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til på sjølvstendig vis handsame store, komplekse prosjekt og utvikle nye tilnærmingar til empirisk utfordrande kontekster.
 • er i stand til å forstå og sjølvstendig formulere problemstillingar, nytte passande datamateriale og analysemetodar, samt kommunisere spørsmål, metodar, analyser og konklusjonar innan det aktuelle Japan-relaterte fagområdet.
 • kan bidra i offentlegheita med kunnskap om saker og tema relevante for disiplinen og for det aktuelle Japan-relaterte fagområdet.

Studiepoeng, omfang

60

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Annankvar haust (partalsår)

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Kandidaten må saman med rettleiar velgje eit avhandlingstema og skrive ei prosjektplan i løpet av det første året i masterprogrammet.
Tilrådde forkunnskapar
Basisdelen av mastergradsstudiet, dvs. JAS301, JAS302, JAS303 og JAS304, samt eit metodeemne i historie eller lingvistikk.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til Masterprogrammet i japansk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
I tillegg til jamlege møte med rettleiar, haldast gruppemøte og skrivestuer for å sikre framdrift og hindre fråfall.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ein rettleiingskontrakt som klargjer studentens rettar og plikter skal inngåast mellom student, rettleiar og institutt.

I tillegg krevst jamleg kontakt med rettleiar, basert på ei avtalt framdriftsplan tilpassa kandidatens livssituasjon.

Vurderingsformer

Masteroppgåva er eit sjølvstendig forskingsprosjekt om eit tema valt av kandidaten i samråd med rettleiar.

Det er mogleg å velgje mellom to typar prosjekt: eit tradisjonelt forskingsprosjekt, og eit omsetjingsprosjekt.

Båe typar oppgåve skal normalt ha ei samla lengd på 25000 - 40000 ord.

Oppgåva skal leverast anten1. februar og 15. mai i vårsemesteret, eller 1. september og 20. november i haustsemesteret.

Etter levering og vurdering, haldast ein munnleg eksamen avgrensa til masteroppgåva. Basert på prestasjonen på munnleg er det mogleg å justere endeleg karakter opp eller ned ein karakter. Ein må få ståkarakter på begge delane for å få ståkarakter i emnet.

Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A - F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Alle semester
Litteraturliste
-
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.