Metallorganisk katalyse

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei grundig forståing av forholdet mellom strukturar, kjemiske bindingar og kjemiske eigenskapar i metallorganisk kjemi. Kurset særlig inneholde ei omfattande kunnskap om kjemien til transisjonsmetallkompleks, spesielt retta mot katalyse. Forelesingane vil dekke nokre generelle og innleiande konsept som nomenklatur, krystall- og ligandfeltteori , 18-elektroner regelen og denne regelen sine avgrensingar, ulike typar ligander, geometri\koordinering modus og dei grunnleggjande reaksjonane i metallorganisk kjemi. En andre del vil fokusere nærmare på detaljar i metallorganiske kjemi med vekt på bindingsteori, syntese og reaktivitet av s- og p-bundne ligander. Bruk av metallorganiske kompleks i organisk syntese og industriell katalyse vil bli dekka gjennom forelesingane.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har bred kunnskap om molekylær metallorganisk kjemi
 • kjenner de viktigste klasser av ligander som finnes i metallorganisk forbindelser
 • har bred kunnskap om nomenklatur, koordineringsmodi, geometrier, og grunnleggende reaksjonstyper
 • har kunnskap om kjemiske bindinger og teorier som forklarer elektroniske egenskaper innenfor metallorganiske forbindelser
 • vet å etablere forholdet mellom strukturer, til kjemiske bindingene i metallorganisk kjemi, og å bestemme og belyse mekanismer i katalyse

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan definere nomenklatur, elektronisk struktur, egenskaper av overgangensmetallforbindelser
 • kan identifisere de grunnleggende fundamentale reaksjoner i metallorganisk kjemi
 • kan beskrive ligander bindingen i metallskomplekser
 • Kan etablere struktur-reaktivitet/aktivitet forholdet og operativsystemet mekanismer i katalytiske prosessene

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan formulere hypoteser og kritisk vurdere informasjon fra ulike kilder knyttet til metallorganisk kjemi og katalyse fag
 • kan uttrykke det sentrale innholdet i faget både i skriftlig og muntlig form, og ved bruk av uttrykk karakteristisk for fagene
 • har innsikt i aktuelle kjemiske synteser/processer problemstillinger knyttet til moderne industriell katalyse

Undervisningssemester

Vår (tidlegare haust). Blir undervist om våren frå og med våren 2024.


Emnet går ikkje dersom studenttalet er lavt. Emnet inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
Grunnleggende kunnskaper om generell kjemi (KJEM110, KJEM120), organisk kjemi (KJEM130), uorganisk kjemi (KJEM123) og kjemisk termodynamikk (KJEM210). Kunnskap om molekylær modellering (KJEM220) er også nyttig.
Studiepoengsreduksjon
K 343: 10stp, K 343A: 10stp, KJEM343: 10stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
førelesningar / 4 timar i uken i 12 uker
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Munnleg framstilling av eit valgt tema relatert til metallorganiske katalyse.Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig 1 påfølgjande semester etter godkjenninga.
Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t).

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kun semesteret emnet vert undervist og det påfølgende semesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:
kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Hjelpemiddel til eksamen
Ingen